wtorek, 16 kwietnia, 2024

W dziale "Osobowości" przedstawiamy sylwetki osób zawodowo (choć nie tylko) związanych z muzealnictwem.
Propozycje prosimy zgłaszać mailem na adres: redakcja@muzeon.pl.

Olaf Bergmann

Przebieg pracy zawodowej:
 • 1986-1987 Szkoła Podstawowa nr 42 (nauczyciel),
 • 1988-1990 Zespół Szkół Mechanicznych im. Beli Kuna w Poznaniu (nauczyciel),
 • 1990-1991 Zespół Szkół Zawodowych w Swarzędzu (nauczyciel),
 • 1991-1995 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (doktorant),
 • 1994-1999 Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu (nauczyciel),
 • 1999-2000 Schola Posnanensis – Liceum Plastyczne w Poznaniu (nauczyciel),
 • 1999-2000 Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha w Poznaniu (główny specjalista ds. marketingu),
 • 2000-2001 BTUiR Heros – Life (kierownik Zawodowej Struktury Agentów Ubezpieczeniowych),
 • od 2001 Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu – asystent, kierownik Muzeum Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 r., od 2004 roku kustosz,  a od 2014 roku kustosz dyplomowany (po potwierdzeniu w 2013 roku przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – w decyzji DDK/DEC.KWAL./382/2013 – kwalifikacji wymaganych do zajmowania w muzeach stanowiska kustosza dyplomowanego),
 • od 2014 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu – profesor nadzwyczajny, a od 2018 roku profesor WSZiB (zajęcia na Wydziale Administracji – prowadzone wykłady, ćwiczenia oraz warsztaty z Filozofii, Etyki, Nauki o państwie i prawie, Teorii państwa i prawa, Ustroju politycznego państwa, Prawa wyznaniowego, Międzykulturowości, Praw człowieka i ich ochrony, Teorii i praktyki pisania tekstów, Socjologii).
 • od 2015 Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu – profesor nadzwyczajny (zajęcia na Wydziale Turystyki i Rekreacji – prowadzone wykłady i ćwiczenia z Historii Architektury i sztuki).
 • od 2017 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu – dyrektor Biblioteki oraz członek Senatu Uczelni.
Przebieg pracy społecznej:
 • 1994-1998 radny Miasta Poznania (m.in. sekretarz Rady, wiceprzewodniczący Komisji Polityki Społecznej),
 • 1997-2001 prezes Towarzystwa Wioślarzy „Polonia”.
Publikacje zwarte:
 • Towarzystwo Wioślarzy „Polonia” 1921-1996, Poznań 1996 (TW „Polonia”).
 • Narodowa Demokracja wobec problematyki żydowskiej 1918-1929, Poznań 1998 (Wydawnictwo Poznańskie).
 • Fryderyk Nietzsche, Aforyzmy, Poznań – Września 1999 (Wyd. Santa) – opracowanie i wstęp
 • Testy z Historii dla maturzystów i kandydatów na studia wyższe, Poznań 2001 (Wyd. „Westalka”).
 • Testy z Wiedzy o Kulturze (dla liceów), Warszawa 2003 (Wyd. Szkolne PWN).
 • Repetytorium z historii (dla maturzystów i kandydatów na wyższe uczelnie), Warszawa 2005 (Wyd. Skrypt).
 • Tablice historyczne, Poznań 2008 (Wyd. Publicat).
 • Prawdziwa cnota krytyk się nie boi…” Karykatura w czasopismach satyrycznych Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2012 (Wyd. DiG).
 • Narodowa Demokracja a Żydzi 1918-1929, Poznań 2015 (Wydawnictwo Poznańskie) – poszerzone i uzupełnione wydanie II publikacji z 1998 roku. 
Publikacje zwarte – redakcja naukowa:
 • Wielkopolanie ku Niepodległej – w stulecie zwycięskiego powstania wielkopolskiego 1918-1919 roku – katalog wystawy, red. O. Bergmann, Poznań 2018, ss.241.  
 • Wielkopolskie drogi do niepodległości – Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Historie lokalne, red. O. Bergmann i E. Wojcieszyk, Studia i Materiały Poznańskiego IPN, t. XLVI, Poznań-Warszawa 2018, ss. 200.
 • Wielkopolskie drogi ku Niepodległości XIX i XX wieku z perspektywy „małych ojczyzn”, red. O. Bergmann, Materiały nadesłane na I i II Konferencję-Sejmik Muzeów i Regionalistów Wielkopolskich, Poznań 2018, ss. 231.
 • Kraj Warty (Warthegau-Wartheland) 1939-1945 w relacjach i wspomnieniach Polaków, Poznań 2019, ss. 336.
 • Antoni Radziwiłł oraz jego epoka w listach żony i córek. Katalog oraz opracowanie źródłowe epistolografii do wystawy, Poznań 2020, ss. 285.
Artykuły
Opublikowane:
 • Miejsce kwestii żydowskiej w myśli politycznej obozu narodowego. Jej przyczyny w ideologii propagandzie, W: Problemy  narodowościowe Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku. Księga pamiątkowa dla Profesora Przemysława Hausera, Poznań 2002 (Wyd. Naukowe UAM), s. 449-458.
 • Problematyka niemiecka w karykaturach polskich czasopism satyrycznych Drugiej Rzeczypospolitej (analiza statystyczna), „Przegląd Zachodni” nr 2 (339) 2011, s. 181-200.
 • Pomiędzy konserwatywnym tradycjonalizmem a nowoczesnością. Bezpośredni i pośredni wpływ duchowieństwa katolickiego na procesy modernizacji społecznej i gospodarczej II RP W: Metamorfozy społeczne 5. Religia i społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej, pod red. T. Stegnera, Warszawa 2013, ss. 83-105 (materiały z konferencji Religia i społeczeństwo II Rzeczypospolitej, IH PAN – Warszawa, 16-17 grudnia 2011 r.).
 • Powszechna Wystawa Krajowa (Pewuka) w karykaturach polskich czasopism satyrycznych, „Kronika Wielkopolski” nr 2 (138) 2011, s. 34-43.
 • Problematyka żydowska w karykaturach polskich czasopism satyrycznych Drugiej Rzeczypospolitej, „Kwartalnik Historii Żydów” nr 4 (240) grudzień 2011, s. 463-490.
 • Patriotyczne i obywatelskie aspekty działalności wielkopolskich klubów piłkarskich,  ich zawodników i działaczy w pierwszej połowie XX wieku, „Kronika Wielkopolski” nr 4, 2012, ss. 15-29.
 • Karykatura „Pręgierza Poznańskiego” i „Pokrzyw” jako źródło do badań historyczno-prasowych międzywojennego Dwudziestolecia, w: Sztuka w Wielkopolsce, pod red. M. Błaszczyński, B. Górecka, M. Górecki, A. Paradowska, Poznań 2013, ss. 256-269.
 • Oblicza modernizacji Drugiej Rzeczypospolitej na przykładzie informacyjnych aspektów ogłoszeń prasowych „Przewodnika Katolickiego” (1936) i „Małego Dziennika” (1937),„Klio” nr 24, 2013, ss. 99-138.
 • „Prosto z mostu” wobec problematyki żydowskiej w Trzeciej Rzeszy, „Przegląd Zachodni” nr 2, 2013 r., ss. 248-267. 
 • Współczesne muzeum historyczne jako instytucja gromadzenia, przechowywania udostępniania źródeł historycznych z XIX i XX wieku, „Muzealnictwo” nr 54, 2013, ss. 90-97.
 • Przykłady dochodów i wydatków najbogatszych oraz najuboższych obywateli Drugiej Rzeczypospolitej w świetle pamiętników, wspomnień  oraz ogłoszeń i reklam prasowych. W: Metamorfozy społeczne 9. Praca i społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej, pod red. W. Mędrzeckiego i C. Leszczyńskiej, Warszawa 2014, ss.387-405 (materiały z konferencji  Druga Rzeczypospolita. Praca i społeczeństwo, IH PAN – Warszawa, 20-21 września 2012 r.).
 • Kondycja reklamy prasowej i jej rynku w Drugiej Rzeczypospolite w świetle opinii prasy specjalistycznej, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” nr 3, 2014, ss. 47-73.
 • Muzea historyczne – przyczyny ich sukcesów bądź porażek, „Niepodległość i Pamięć” nr 4 (52), 2015, ss. 237-262.
 • Socjalizm, etatyzm, totalitaryzm: gospodarka Trzeciej Rzeszy w opiniach „Przeglądu Gospodarczego” (1933-1939), „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu”, nr 30, 2015, ss. 53-81.
 • Bohaterowie karykatur na łamach polskich czasopismach satyrycznych Drugiej Rzeczypospolitej (analiza statystyczna) „Rocznik Historii Prasy Polskiej”, t. XIX (2016), z. 2 (42), ss. 81-97.
 • Etyczne problemy pracy muzealników i ich wpływ na funkcjonowanie muzeów, W: Etyka w zarządzaniu i administracji, red. W. Kaczocha, R. Orliński, Wrocław 2016, ss. 123-139 (materiały z konferencji Etyka w zarządzaniu i administracji, zorganizowanej 14.11.2015 r. w Wyższej Szkole  Zarządzania i Bankowości w Poznaniu).
 • Modernizacja w Drugiej Rzeczypospolitej w karykaturach polskich czasopism satyrycznych. (Z uwzględnieniem „Pręgierza Poznańskiego”) (http://fundacja-ikp.pl/studia/olaf-bergmann-modernizacja-w-drugiej-rzeczypospolitej-w karykaturach-polskich-czasopism-satyrycznych-z-uwzglednieniem-pregierza poznanskiego/#_ftnref21).
 • Podstawowe problemy reklamy prasowej i jej rynku w Drugiej Rzeczypospolitej,  „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu”, nr 32, 2016, ss. 101-121.
 • Erudyta błądzący (artykuł recenzyjny): A. Walicki, Od projektu komunistycznego do neoliberalnej utopii, Universitas PAN, Kraków 2013, ss. 434+XXXIII, „Pro Fide Rege et Lege”, nr 77-78, 2017, ss. 377-388.
 • Ogłoszenia i reklamy prasowe w badaniach historii społeczeństwa, gospodarki i kultury XIX – XX wieku (stan badań i problemy badawcze), „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu”, nr 34, 2017, ss. 25-41.
 • Budujemy nowe Muzeum Powstania Wielkopolskiego, współautor T. Łęcki, „Museion Poloniae Maioris”, t. IV, 2017, ss. 226-239.
 • Konferencja-Sejmik Wielkopolskie drogi ku niepodległości XIX i XX wieku z perspektywy „Małych Ojczyzn”, jako propozycja poszukiwania nowych możliwości badań, upamiętniania  i popularyzacji historii Wielkopolski ostatnich dwóch stuleci , „Przegląd Wielkopolski”, nr 1 (119), 2018, ss.68-71.  
 • Pokolenia wielkopolskich organiczników w ujęciu statystycznym, W: Dezydery Chłapowski – szwoleżer – prekursor nowoczesnego rolnictwa i pracy organicznej, pod. red. L.W. Szajdak i M. Szczepański, Poznań 2018, ss. 55-69.
 • August Cieszkowski (1814-1894) – czas i przestrzeń świadka pewnej epoki, W: August Cieszkowski – filozof, polityk, prekursor edukacji rolniczej, pod. red. L.W. Szajdak i M. Szczepański, Poznań 2019, ss. 67-95.
 • Narodowi demokraci wobec kwestii żydowskiej w aspekcie paryskiej konferencji pokojowej i traktatu wersalskiego, W: Czas wolności – czas przemian. Traktat wersalski i rok 1919 w zachodniej Polsce, pod red. A. Gulczyńskiego , Poznań 2019, ss. 333-346.
 • Rolnicy i rolnictwo w wielkopolskiej pracy organicznej XIX w., W: Dziś nie może już ślepa rutyna prowadzić rolnika. Historia Szkoły Rolniczej Haliny w Żabikowie, pod. red. M. Niestrawski, M. Senger, Szreniawa 2020 ss. 15-32.
 • Nauczanie i znajomość języków obcych w kontekście historycznym, W: Dążenie do doskonałości w edukacji wyższej a naukach społecznych, pod red. H. Mruk, R. Orliński,  Poznań 2020, ss. 195-207.
 • „Rocznik kółek rolniczo-włościańskich w Wielkim Księstwie Poznańskiem” w latach 1875-1894 jako źródło do badań nad historią kółek rolniczych w Wielkopolsce oraz ich patrona Maksymiliana Jackowskiego, W: Maksymilian Jackowski – organicznik, działacz ruchu ludowego, edukator i wydawca pism dla rolników, pod. red. L.W. Szajdak, Poznań 2020, ss. 39-49.
 • „Pamięć o Niepodległej na ziemiach zachodnich” – głos w dyskusji panelowej,W: Drogi do niepodległości. Ziemia wschowska i pogranicze wielkopolsko-śląskie 1918-20, Leszno 2020, ss. 369-379.
 • Józef Piłsudski i jego obóz polityczny w karykaturach wielkopolskiej prasy satyrycznej, „Rocznik Historii Prasy Polskiej”, t. XXIII (2020), z. 4 (60), ss. 27-45.
Przyjęte lub/i złożone do druku:
 • Reklama prasowa i jej rynek w Drugiej Rzeczypospolite (stan badań i podstawowe zagadnienia badawcze) ((artykuł złożony do druku w „Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu”).
 • Kryzys imigracyjny w Europie – jego przyczyny, skutki i propozycje działań mogących doprowadzić do jego zakończeniu (referat na Konferencji Bezpieczeństwo w XXI w. zorganizowanej  27.04.2016 r. w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu).
 • Roman Dmowski i jego obóz polityczny w rysunkach satyrycznych Drugiej Rzeczypospolitej (referat z konferencji Roman Dmowski, Niepodległość, Dziedzictwo, Pamięć zorganizowanej w Muzeum Niepodległości w Warszawie, 25 kwietnia 2018 roku)
 • Analiza ilościowa podaży i popytu rynku pracy w Drugiej Rzeczypospolitej na podstawie reklam i ogłoszeń prasowych „Dziennika Poznańskiego” z lat 1918-1939 (artykuł złożony do druku w „Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu”).
 • Górny Śląsk w relacjach i opiniach „Przewodnika Katolickiego 1918-1939 (artykuł złożony do wydawnictwa pokonferencyjnego Obraz medialny Górnego Śląska w okresie międzywojennym, zorganizowanej przez Muzeum Śląskie 22.01.2020 r. w Katowicach).
 • Publicystyka artykułów „Wielkopolanina” z lat 1848 -1850 wobec ludności chłopów i kwestii włościańskiej (Materiały z Seminarium „Chłop-niewolnik?” z 8 kwietnia 2021 r. zorganizowanej przez Narodowe Muzeum Rolnictwa i Przemysły Rolno-Spożywczego w Szreniawie).
Recenzje
Opublikowane:
 • M. Zaremba Bielawski, Higieniści. Z dziejów eugeniki, przekład W. Chudoba, Wołowiec 2011, Wydawnictwo Czarne, ss. 427, „Klio”  nr 23, 2012, s.195-198.
 • T. Sedlacek, Ekonomia dobra i zła. W poszukiwaniu istoty ekonomii od Gilgamesza do Wall Street, wstęp Vaclav Havel, Warszawa 2012, s. 357. Wydawnictwo Studio EMKA, przekład D. Bakalarz, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, t. 72, 2013, ss. 237-241.
 • Czar dawnych pocztówek, recenzja albumu: Dawny Powiat Odolanowski na starych pocztówkach 1887-1932, po red. J. Bartczaka, Raszków 2012, s. 219, „Kronika Wielkopolski”  nr 2, 2013, ss. 101-103.
 • Dwa życia jak dwa psalmy. Historia mówiona Leona i Toshy Jedwab, opowiedziana E. Urbach, koncepcja i przedmowa M. Słowiński, redakcja, wstęp, objaśnienia i przypisy K. A. Makowski, Poznań 2012, s.239, „Kwartalnika Historii Żydów” nr 2, 2013, ss. 442-446.
 • K. Niełacny, M. Maśliński, Ostrowska księga pamięci, Ostrów Wielkopolski 2012, ss. 378, „Kronika Wielkopolski”  nr 3, 2013, ss. 110-113.
 • A. Wolff- Powęska, Pamięć – brzemię i uwolnienie. Niemcy wobec nazistowskiej przeszłości (1945-2010), Zysk i s-ka, Poznań 2011, s. 582, „Klio”  nr 26, 2013, ss. 248-261.
 • T. Wojtala, Bociun. Płk dypl. Ludwik Bociański (1892-1970),wydawca; Starostwo Powiatowe w Pleszewie, Pleszew 2012, s. 328, „Kronika Wielkopolski”  nr 4, 2013, ss.139-142.
 • D. Schenk, Noc morderców. Kaźń polskich profesorów we Lwowie i holokaust w Galicji Wschodniej, Kraków 2011, przekład P. Zarychta, Wysoki Zamek, ss. 434, „Przegląd Zachodni” nr 1, 2014, ss. 256-260.
 • T. Urban, Czarny orzeł, biały orzeł. Piłkarze w trybach polityki, przeł. W. Sawicki, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2012, ss. 310, „Klio”  nr 27, 2014, ss. 212-219.
 • N. Wapshott, Keynes kontra Hayek. Spór, który zdefiniował współczesną ekonomię, tłum. R. Madejski, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2013, s. 423, „Klio” nr 28, 2014, ss. 243-252.
 •  B. Wasserstein, W przededniu. Żydzi w Europie przed drugą wojną światową, przeł. W. Jeżewski, Wydawnictwo Magnum, Warszawa 2012, s. 504, „Kwartalnik Historii Żydów” nr 2, 2014, ss. 454-461.
 • R.D. Müller, Wspólny wróg. Hitlerowskie Niemcy i Polska przeciw Związkowi Radzieckiemu, przeł. Sławomir Kupisz, Warszawa 2013, Prószyński i S-ka, s. 415, „Przegląd Zachodni” nr 2, 2014, ss. 308-314.
 • Ch. Ingrao, Wierzyć i niszczyć. Intelektualiści w machinie wojennej SS, przeł. M. Kamińska- Maurugeon, Wołowiec 2013, Wydawnictwo Czarne, s. 603, „Przegląd Zachodni” nr 3, 2014, ss. 209-303.
 • B. Hamann, Szlachetny Żyd Hitlera, życie lekarza biedoty Edwarda Blocha, przeł. Ewa Kowynia, Universitas, Kraków 2013, s. 488, „Kwartalnik Historii Żydów”, nr 1 (253), 2015, ss. 168-175.
 • B. Hamann, Wiedeń Hitlera. Lata nauki pewnego dyktatora, przeł. J. Dworczak, Wyd. II, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2013, ss. 584, „Przegląd Zachodni”, nr 2, 2015, ss. 286-289.
 • B. Cieśla, Łódzkie czasopisma humorystyczne w międzywojniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, ss.321, „Rocznik Historii Prasy Polskiej”, nr 4, 2015, ss. 115-119.
 • A. Polonsky, Dzieje Żydów w Polsce i Rosji, PAN, Warszawa 2014, przekład. M. Wilk, ss. 761, „Kwartalnik Historii Żydów”, nr 3 (255), 2015, ss. 538-540.
 • M. Kellogg, Rosyjskie źródła nazizmu, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2015, s.452, „Przegląd Zachodni”, nr 1, 2016, ss. 199-204.
 • J. Bączyk, Armie za drutami. Jeńcy wojenni na terenie prowincji poznańskiej (1914-1918), Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu, Poznań 2015, ss.  175, „Kronika Wielkopolski”, nr 1, 2016, ss. 126-129.
 • M. Kalinowska, Kobieta na łamach pisma satyryczno-humorystycznego „Mucha” w latach 1868-1914, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, Pułtusk 2016, ss. 269,  „Rocznik Historii Prasy Polskiej”, z. 1, 2017, ss. 105-110.
 • A. Piasta, P. Piasta, Samorząd województwa wielkopolskiego. Studium na przykładzie województwa wielkopolskiego, Poznań 2016, ss. 170,  „Kronika Wielkopolski”, nr 1, 2017, ss. 120-122.
 • F. Taylor, Wypędzanie ducha Hitlera. Okupacja i denazyfikacja Niemiec, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2016, ss. 461, „Przegląd Zachodni”, nr 1, 2017, ss. 235-241.
 • D. Walusiak, Winni. Holokaust i fałszowanie historii, Kraków 2016, Dom Wydawniczy Rafael,  ss. 446, „Klio”, t. 41, 2017, ss. 168-176.
 • „Wielkopolskie drogi do niepodległości …” (sprawozdanie z: Konferencja – Sejmik Wielkopolskie drogi ku niepodległości XIX i XX wieku z perspektywy „Małych Ojczyzn” – 1 grudnia 2017 roku), „Kronika Wielkopolski, nr 1, 2018, ss. 134-137.
 • K. Prenger, Sędzia w Auschwitz. Sędzia SS Konrad Morgen i jego walka z korupcją oraz „nielegalnymi” morderstwami w obozach koncentracyjnych, Zakrzewo 2018, Wyd. Replika, ss. 326, „Przegląd Zachodni”, nr 1, 2019, ss. 198-203.
 • W. Jedlina-Jacobson, Z ludem wielkopolskim przeciw zaborcy, Wspomnienia, Wydawnictwo Replika, Poznań 2018 ss. 367, „Kronika Wielkopolski”, nr 2, 2019, ss. 115-119.
Czynny udział w konferencjach:
 • Powstanie Wielkopolskie w 90 rocznicę wybuchu (Leszno, grudzień 2009 r.) z referatem Geneza Powstania Wielkopolskiego 1918-19.
 • Sztuka w Wielkopolsce (PTPN i UAM – Poznań, 9-10 grudnia 2011 r.) z referatem: Karykatura Pręgierza Poznańskiego i Pokrzyw jako źródło do badań historyczno-prasowych międzywojennego Dwudziestolecia.
 • Religia i społeczeństwo II Rzeczypospolitej (IH PAN – Warszawa, 16-17 grudnia 2011 r.) z referatem: Pomiędzy konserwatywnym tradycjonalizmem a nowoczesnością. Bezpośredni i pośredni wpływ duchowieństwa katolickiego na procesy modernizacji społecznej i gospodarczej II RP.
 • Wielkopolska i Wielkopolanie w XIX i XX wieku (WMWN – Poznań, 19 kwietnia 2012 r.) z referatem Patriotyczne i obywatelskie aspekty działalności wielkopolskich klubów i towarzystw sportowych w pierwszej połowie XX wieku.
 • Druga Rzeczypospolita. Praca i społeczeństwo (IH PAN – Warszawa, 20-21 września 2012) z referatem Przykłady dochodów i wydatków najbogatszych i najuboższych obywateli Drugiej Rzeczypospolitej w świetle pamiętników, wspomnień  oraz ogłoszeń i reklam prasowych.
 • Etyka w zarządzaniu i administracji (Wyższa Szkoła  Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, 14 listopad 2015) z  referatem Aspekty etyczne w pracy muzealnika i ich wpływ na funkcjonowanie muzeów.
 • Józef Piłsudski a Wielkopolska (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, 10 stycznia 2018) z referatem Józef Piłsudski i jego obóz w karykaturach wielkopolskiej prasy satyrycznej.
 • Roman Dmowski, Niepodległość, Dziedzictwo, Pamięć (Muzeum Niepodległości w Warszawie, 25 kwietnia 2018 roku) z referatem Roman Dmowski i jego obóz polityczny w rysunkach satyrycznych Drugiej Rzeczypospolitej.
 • Dezydery Chłapowski – szwoleżer – prekursor nowoczesnego rolnictwa i pracy organicznej (Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, 18 października 2018 roku) z referatem Pokolenia wielkopolskich organiczników w ujęciu statystycznym.
 • Drogi do niepodległości. Ziemia wschowska i pogranicze wielkopolsko-śląskie 1918-20. Polityka- życie społeczne – sztuka  (Muzeum Okręgowe w Lesznie, 19 październik 2018 roku) udział w podsumowującym konferencje panelu dyskusyjnym Pamięć o Niepodległości na Ziemiach Zachodnich.
 • Kształty patriotyzmu a drogi odzyskania niepodległości przez Polskę w XIX i XX wieku (Instytut Pamięci Narodowej, 29 listopada 2018 roku) z referatem Patriotyzm w myśli politycznej Narodowej Demokracji i Romana Dmowskiego.
 • Czas przemian-czas wolności. Traktat Wersalski i rok 1919 w zachodniej Polsce (Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Poznaniu, 27-28 czerwca 2019 roku) z referatem Narodowi demokraci wobec kwestii żydowskiej w aspekcie paryskiej konferencji pokojowej i traktatu wersalskiego.
 • August Cieszkowski – filozof, polityk, prekursor edukacji rolniczej (Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy, 28 listopada 2019 roku) z referatem August Cieszkowski (1814-1894) – czas i przestrzeń świadka pewnej epoki.
 • Obraz medialny Górnego Śląska w okresie międzywojennym (Muzeum Śląskie w Katowicach, 22 stycznia 2020 roku) z referatem Górny Śląsk w relacjach i opiniach „Przewodnika Katolickiego 1918-1939.
 • Historia Szkoły Rolniczej Haliny w Żabikowie (Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, 20 listopada 2020 roku -online) z referatem Rolnicy i rolnictwo w wielkopolskiej pracy organicznej XIX w.
Inne osiągnięcia zawodowe:
 • w latach 2001-2012 autorstwo, współautorstwo lub współpraca w przygotowaniu kilkudziesięciu wystaw w Wielkopolskim Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu,
 • w latach 2000-2007 pilot-przewodnik kilkudziesięciu wycieczek krajowych i zagranicznych  organizowanych przez Koło Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” z Gniezna oraz szkoły podstawowe i średnie z Poznania (w tym m.in. do Warszawy, Wrocławia, Kotliny Jeleniogórskiej, Kotliny Kłodzkiej, południowo-wschodniej Polski, a także do Pragi, Drezna, Berlina, Wilna i Lwowa),
 • w latach 2016-2019 naczelny redaktor oraz koordynator projektu i prac Zespołu ds. nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 roku (planowanej budowy nowego oddziału Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w Poznaniu),
 • 2019 odznaczenie przez Prezydenta RP Medalem Stulecia Niepodległości.   
Prowadzone rozprawy doktorskie:
 • P. Dwornicki, Józef Piłsudski w opiniach prasy wielkopolskiej 1926-1939
 • E. Witkowska, Zdrowotne, społeczne, ekonomiczne i kulturowe aspekty funkcjonowania uzdrowisk w Drugiej Rzeczypospolitej oraz ich udział w rozwoju rynku turystycznego
 • P. Piasta, „Myśl Polska” 1941-1991 – narodowe czasopismo polskiej emigracji
 • K. Musiałek, Józef Mestiwn-Musiałek (1882-1960) – biografia słowianofila i piłsudczyka
Udział w przewodach doktorskich i habilitacyjnych:
 • Tomasz Kawski (przewód habilitacyjny, członek Komisji, Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2016).
 • Grzegorz Krzywiec (przewód habilitacyjny, członek Komisji, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2018).
 • Bohdan Głębocki, Problematyka żydowska w prasie i publicystyce obozu narodowego w Polsce w latach 1930-1939 (przewód doktorski, recenzent, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 2020).

Test zdań niedokończonych
 1. Gdybym nie był muzealnikiem, byłbym… nauczycielem.
 2. W mojej pracy najbardziej lubię… spokojną pracę naukową, a nie lubię przedwernisażowego napięcia.
 3. Kiedy po raz pierwszy wchodzę do jakiegoś muzeum, to… rozglądam się za kasą.
 4. Muzealna publiczność to dla mnie… czasami radość, a czasami ciężki orzech do zgryzienia.
 5. Zazdroszczę innym muzealnikom… unikalnych kolekcji.
 6. Mój muzealny autorytet/wzór to… kustosz Włodzimierz Grajewski, dziś emeryt, były kierownik Muzeum Powstania Wielkopolskiego, który całe zawodowe życie przepracował w jednym muzeum. 
 7. Gdybym mógł przenieść się w czasie, chciałbym trafić do… Berlina z początku XX wieku.… Dlaczego? Znam go nieco z opowiadań mojej babci, która w nim wtedy mieszkała.
 8. Lubię, kiedy w muzeum… każdy robi to, co do niego należy.
 9. Moje zawodowe marzenie to… napisać od dawna planowaną książkę oraz doczekać otwarcia nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego.
 10.  Za 10 lat chciałbym… mieć więcej czasu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Podobne artykuły