niedziela, 21 lipca, 2024

Polityka prywatności


Polityka skierowana jest do użytkowników strony internetowej MuzeOn. W Polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych użytkowników serwisu, które są gromadzone bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii.


Administrator danych i dane kontaktowe

Administratorem danych gromadzonych w związku z korzystaniem z MuzeOnu jest Franciszek Pacewicz fpsystem z siedzibą przy ul. Robotniczej 7, 78-600 Wałcz,  tel. 721 462 700, e-mail: biuro@fpsystem.pl.

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych.


Zakres zbieranych danych

 1. Serwis umożliwia Państwu kontaktowanie się z Administratorem i przekazanie mu Państwa danych identyfikacyjnych, kontaktowych, a także związanych z treścią wiadomości.
 2. Administrator może gromadzić dane związane z Państwa aktywnością, jak na przykład data i czas wejścia na stronę, źródło wizyty, łączny czas spędzony na stronie, system operacyjny użytkownika strony, rodzaj i wersja przeglądarki, adresy odwiedzone, adres IP, login, wyszukiwane frazy, liczba wyświetlonych podstron.

Źródło danych

 1. Jeżeli kontaktowali się Państwo z Administratorem, dane zostały udostępnione nam bezpośrednio od Państwa.
 2. Jeżeli Państwa dane zostały przekazane w związku z załatwianą sprawą przez osobę, która tę sprawę skierowała do Administratora, to źródłem danych jest ta osoba. W takim wypadku Administrator otrzymuje dane identyfikacyjne, adresowe i związane ze sprawą, jak opis sprawy.
 3. Jeżeli uruchamiali Państwo MuzeOn, dane związane z aktywnością pochodzą od Państwa i zapisywane są automatycznie.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Państwa dane mogą być przetwarzane w celu:

 • korzystania ze strony internetowej (dane zapisywane automatycznie),
 • rejestracji i zarządzania kontem użytkownika,
 • wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. wystawienia faktury lub paragonu, rozpatrywania reklamacji (art. 6 ust. lit. c RODO),
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, np. dochodzenia przysługujących nam roszczeń w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej z nami umowy, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. lit. f RODO),
 • archiwizacji dokumentów i prowadzenia statystyk, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach Serwisu oraz dostosowywania treści do potrzeb użytkowników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • udzielania odpowiedzi na zadane pytania, przekazania zamówionej oferty i prowadzenia korespondencji w celu załatwienia sprawy, na podstawie Państwa zgody i prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest realizowanie żądań użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO),
 • marketingu własnych usług i produktów Administratora, na podstawie Państwa zgody i prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W przypadku danych automatycznych:

 • gromadzone są w celu kontroli danych osobowych oraz należytą pracę urządzeń do przetwarzania danych osobowych (podstawa prawna: art. 6 ust. lit. f RODO).

Prawo do wycofania zgody

Zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem. Wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić kontakt z Państwem.


Obowiązek lub dobrowolność podania danych

 1. Podanie danych przez Państwa w celach związanych z obsługą sprawy jest dobrowolne, ale niezbędne. Ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić rozpatrzenie sprawy.
 2. Podanie danych niezbędnych do analizy statycznej użytkowników Serwisu jest dobrowolne. Mogą Państwo skorzystać z tzw. trybu incognito w celu przeglądania strony bez udostępniania Administratorowi informacji o Państwa wizycie w Serwisie. Korzystanie z trybu incognito, a zatem niepodanie danych, nie ma wpływu na możliwość korzystania z Serwisu, ma jednak wpływ na publikowanie przez Państwa treści w MuzeOnie.

Uprawnienia wynikające z RODO w zakresie przetwarzanych danych

Mają Państwo prawo:

 • żądać od Administratora wglądu do Państwa danych, a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
 • żądać od Administratora sprostowania lub poprawienia danych (art. 16 RODO) – w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważą Państwo, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • żądać od Administratora usunięcia danych (art. 17 RODO),
 • żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania (18 RODO) – np. gdy zauważą Państwo, że dane są nieprawidłowe – mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych),
 • żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania (18 RODO) – np. gdy zauważą Państwo, że dane są nieprawidłowe – mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych),
 • wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy Państwa danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Państwa dane mogą być udostępnione kurierom, operatorom pocztowym, dostawcy hostingu i serwera poczty, podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne lub świadczącym usługi telekomunikacyjne, podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, podmiotom świadczącym działalność płatniczą (banki), naszym pracownikom, upoważnionym do przetwarzania danych osobowych a zobowiązanym do zachowania poufności.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu załatwienia sprawy, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z jej realizacją.

Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie lub usunięcia ich przez Państwa z systemu. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie.


Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Państwa dane nie będą przekazywane do Państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.


Wykorzystywanie plików cookies oraz podobnych technologii

Serwis umożliwia gromadzenie informacji o użytkowniku za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii, których korzystanie najczęściej wiąże się z zainstalowaniem tego narzędzia na urządzeniu użytkownika (komputer, smartfon, itd.). Wykorzystuje się te informacje do sporządzenia statystyk sposobu korzystania ze Serwisu, zapamiętywania decyzji użytkownika (wybór czcionki, kontrastu, akceptacja polityki), korzystania z MuzeOnu i utrzymania sesji użytkownika (np. po zalogowaniu), zapamiętania hasła (za zgodą), do utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa MuzeOnu (np. wykrywania nadużyć), do przedstawiania treści reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkownika.

Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z innymi danymi użytkowników Serwisu, nie służą też do ich identyfikacji przez Administratora.

Użytkownik ma możliwość ustawić w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów cookies i innych technologii, poprzez określenie na przykład, że dozwolone będą tylko i wyłącznie te, które są niezbędne do poprawnego wyświetlenia strony. Domyślnie większość przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich cookies, jednak użytkownik ma możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym momencie, może także usunąć zainstalowane już pliki cookies. Każda z przeglądarek umożliwia takie działanie poprzez jedną z dostępnych w ustawieniach lub preferencjach opcji.

Użytkownik ma także możliwość korzystania ze strony w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie.

Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem plików cookies i podobnych technologii oznacza zgodę na ich wykorzystanie do określonych powyżej celów. Administrator nie wykorzystuje uzyskanych informacji do celów marketingowych.


polityka prywatności