sobota, 13 lipca, 2024

Adam Szpaderski

Przebieg kariery zawodowej

Ekspert organizacji i zarządzania, doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, profesor Uniwersytetu SWPS. Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym, zarządzaniu miejscami pamięci, zarządzaniu edukacją o Auschwitz, Holokauście i ludobójstwach, z uwzględnieniem zastosowań nowych technologii, oraz parametryzacją instytucji sektora dziedzictwa kulturowego. Rozwija obszar międzynarodowego zarządzania muzeami i miejscami pamięci, a także innymi instytucjami kultury, w ramach którego zajmuje się strategią, parametryzacją i oceną efektywności muzeów martyrologicznych oraz innych instytucji kultury, efektywnym zarządzaniem edukacją o Holokauście i ludobójstwach, koncepcjami nowych technologii w edukacji o Auschwitz i Holokauście, jak również finansowymi i makroekonomicznymi aspektami działania muzeów i miejsc pamięci. Proces ten obejmuje badania oraz promocję standardów zarządzania i upamiętniania, analizę porównawczą modeli działania muzeów na świecie, a także współpracę z międzynarodowymi i lokalnymi instytucjami, dyrektorami, fundraiserami, darczyńcami i kustoszami.

Profesor Szpaderski przewodniczy radom i doradza muzeom i miejscom pamięci. Pełni m.in. funkcje: Przewodniczącego Rady Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy, Przewodniczącego Konsorcjum Sieci „Liga Pamięci Jenieckiej”, Głównego Konsultanta Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu w Dziedzinie Strategii i Zarządzania Edukacją, Doradcy ds. Strategii Edukacyjnej Muzeum Stutthof w Sztutowie, Głównego Konsultanta ds. Strategii i Zarządzania Edukacją Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych. Ponadto posiada doświadczenie w kierowaniu wdrożeniowymi projektami badawczymi (np. Education Strategy for the Auschwitz-Birkenau State Museum in Oświęcim, Including the Usage of Innovative Technologies: Virtual Reality and Internet/Mobile Platforms; podmiot finansujący: Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy; MUZEOMETR: Zintegrowany system parametryzacji i oceny efektywności muzeów oraz innych instytucji kultury działających w obszarze polityki pamięci; podmiot finansujący: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Ekspertyza dotycząca określenia kierunków rozwoju organizacyjnego Muzeum – Miejsca Pamięci Palmiry; podmiot finansujący: Muzeum Warszawy; Kluczowe czynniki warunkujące realizację celów strategicznych muzeów i miejsc pamięci byłych niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady ze szczególnym uwzględnieniem Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu; podmiot finansujący: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Warunki zdynamizowania innowacji w polskich przedsiębiorstwach przemysłowych, OPUS, podmiot finansujący: Narodowe Centrum Nauki – jako główny wykonawca).

Profesor Szpaderski jest Kierownikiem Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci Uniwersytetu SWPS, Pełnomocnikiem Dziekana i Przewodniczącym Komisji ds. Umiędzynarodowienia Oferty Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych w Warszawie Uniwersytetu SWPS, Członkiem Senatu, Rady Programowej do Spraw Studiów Podyplomowych oraz Kierownikiem studiów podyplomowych: „Korzenie totalitaryzmu XX wieku: Auschwitz – Holokaust – Ludobójstwa” na Uniwersytecie SWPS (prowadzone w partnerstwie z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu). Zdobył na przestrzeni lat rozległe doświadczenie kierownicze w nauce i sektorze pozarządowym. Pełnił następujące funkcje (wybór): Zastępca Dyrektora Kolegium Zarządzania i Finansów w Akademii Leona Koźmińskiego, Dziekan Wydziału Menedżerskiego i Nauk Technicznych w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie, gdzie również kierował Zakładem Podstaw Zarządzania, Zakładem Zarządzania Przedsiębiorstwem oraz Katedrą Zarządzania Strategicznego, Prodziekan ds. Nauki Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, gdzie również kierował Katedrą Logistyki i Zarządzania Strategicznego. Ponadto pełni funkcje Dyrektora Generalnego Fundacji „Towarzystwo Zarządzania Miejscami Pamięci” oraz przedstawiciela Stowarzyszenia Instytut Zarządzania i Przywództwa.

Laureat wielu nagród za działalność naukową i dydaktyczną, członek towarzystw naukowych zajmujących się ekonomią, zarządzaniem i kulturą, jak np. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Towarzystwo Naukowe Prakseologii, Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze, redaktor naczelny Journal of Leadership and Management, ponadto pełnił funkcję jurora w prestiżowym konkursie muzealniczym Sybilla, który nagradza najwybitniejsze osiągnięcia działalności muzealnej.

Publikacje (wybór)
 1. A. Szpaderski, Memorial Site Education System: The Process, Expected Results and Comparative Analysis, [w:] A. Szpaderski, P. M. A. Cywiński, W. Karczewski, Ch. P. Neck, K. B. Wojtkiewicz (red.), International Leadership and Management: Emerging, Contemporary, and Unorthodox Perspectives, SWPS University, Warsaw 2022.
 2. A. Szpaderski, „Kierunki rozwoju Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych. Wybrane rekomendacje i wnioski strategiczne”, Łambinowicki Rocznik Muzealny. Jeńcy wojenni w latach II wojny światowej, 2020, t. 43.
 3. A. Szpaderski, Koncepcja paradygmatu i jej znaczenie dla nauk o zarządzaniu, „Organizacja i Kierowanie”, 2009, nr 4 (138).
 4. A. Szpaderski (we współautorstwie z: P. M. A. Cywińskim), „Ekonomika miejsc pamięci. Idea i program”, Stutthof. Zeszyty Muzeum Stutthof, 7 (17), 2019.
 5. A. Szpaderski (we współautorstwie z: P. M. A. Cywińskim), Analytical Framework for Identifying Key External Factors Determining the Achievement of Strategic Goals of Museums and Memorial Sites of the Former German Nazi Concentration and Extermination Camps, [w:] A. Szpaderski, P. M. A. Cywiński, W. Karczewski, Ch. P. Neck, K. B. Wojtkiewicz (red.), International Leadership and Management: Emerging, Contemporary, and Unorthodox Perspectives, SWPS University, Warsaw 2022.
 6. A. Szpaderski, Prakseologia a nauki o zarządzaniu. Studium metodologiczne, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa 2013.
 7. A. Szpaderski (we współautorstwie z: P. M. A. Cywińskim), International Management of Memorial Sites: The Idea and the Program, [w:] A. Szpaderski, P. M. A. Cywiński, W. Karczewski, Ch. P. Neck, K. B. Wojtkiewicz (red.), International Leadership and Management: Emerging, Contemporary, and Unorthodox Perspectives, SWPS University, Warsaw 2022.
 8. A. Szpaderski (we współautorstwie z: P. M. A. Cywińskim), The Strategic Diagnosis of Museums and Memorial Sites of the Former German Nazi Concentration and Extermination Camps Data Collection and Assessment Tool, [w:] A. Szpaderski, P. M. A. Cywiński, W. Karczewski, Ch. P. Neck, K. B. Wojtkiewicz (red.), International Leadership and Management: Emerging, Contemporary, and Unorthodox Perspectives, SWPS University, Warsaw 2022.
 9. A. Szpaderski (we współautorstwie z: W. Soczewicą), The Auschwitz-Birkenau Foundation: A Case Study of Preserving the Authenticity and Securing the Educational Mission of the Auschwitz-Birkenau Memorial, [w:] A. Szpaderski, P. M. A. Cywiński, W. Karczewski, Ch. P. Neck, K. B. Wojtkiewicz (red.), International Leadership and Management: Emerging, Contemporary, and Unorthodox Perspectives, SWPS University, Warsaw 2022.
 10. A. Szpaderski, The Importance of Tadeusz Kotarbiński’s Metapraxiology for Management Theory, “Dialogue and Universalism”, 2007, vol. XVII, no 1-2.
 11. A. Szpaderski (we współredakcji z: W. Soczewicą), The Auschwitz-Birkenau Foundation: Genesis, Development and Future, Auschwitz-Birkenau Foundation, Warsaw 2019.
 12. A. Szpaderski, Dezintegracja nauk o zarządzaniu: problemy metodologiczne, „Zeszyty Naukowe AON”, 2012, nr 2 (87).
 13. A. Szpaderski, Prakseologia a nauki o zarządzaniu, [w:] A. Sopińska (red.), Współczesne przedsiębiorstwo. Teoria i praktyka, OW SGH, Warszawa 2012.
 14. A. Szpaderski, Efektywność organizacji publicznych, [w:] S. Sirko (red.), Zarządzanie organizacjami publicznymi. Wybrane problemy, AON, Warszawa 2014.
 15. A. Szpaderski, Issues Concerning Virtualization of Memorial Sites: Research Assumptions, Prototype Specification, Baseline Scenarios and Current Technological Solutions, [w:] A. Szpaderski, P. M. A. Cywiński, W. Karczewski, Ch. P. Neck, K. B. Wojtkiewicz (red.), International Leadership and Management: Emerging, Contemporary, and Unorthodox Perspectives, SWPS University, Warsaw 2022.
 16. A. Szpaderski, Podstawy prakseologicznej teorii zarządzania, „Master of Business Administration”, 2008, nr 3 (92).
 17. A. Szpaderski, Prakseologiczna teoria zarządzania, [w:] S. Duchniewicz (red.), Koncepcje i metody zarządzania. Teoria i praktyka, PTM, Warszawa 2010.

Test zdań niedokończonych:
 1. Gdybym nie był muzealnikiem…, chciałbym być generałem w pełnym uzbrojeniu na pierwszej linii frontu, który walczy o słuszną sprawę.
 2. W mojej pracy najbardziej lubię… przewodzić zespołom, które tworzę, organizować pracę, układać strategie i taktyki, twórczo usprawniać i „dowozić” zamierzone rezultaty w zakresie realizacji celów społecznych muzeów i miejsc pamięci. Nie lubię emocjonalnych konfliktów interpersonalnych, które są prawie zawsze bezproduktywne.
 3. Kiedy po raz pierwszy wchodzę do jakiegoś muzeum…, analizuję czytelność i dopasowanie oferty do odwiedzającego, a potem zastanawiam się nad zmianami, które można wprowadzić.
 4. Muzealna publiczność to dla mnie… segmenty odbiorców o specyficznych potrzebach, które trzeba diagnozować, zaspokajać i rozwijać.
 5. Zazdroszczę innym muzealnikom… pogłębionej wiedzy historycznej w zakresie reprezentowanych specjalności.
 6. Mój muzealny autorytet to… cyklicznie zmieniający się zespół ludzi, którzy znajdują się na „10 Most Influential Museum Directors in the World” (Blooloop Museum Influencer List). Czerpię od tych dyrektorów inspiracje strategiczno-organizacyjne do usprawniania muzeów i miejsc pamięci.
 7. Gdybym mógł przenieść się w czasie…, chciałbym trafić do Polski lat 1939-1945. Okres ten wiąże się z podziwianymi przeze mnie wartościami bohaterstwa, sprawczości, wytrwałości, walki za wolność, męczeństwa i odwagi.
 8. Lubię, kiedy w muzeum… dobrze funkcjonuje dział odpowiedzialny za komunikację, marketing i PR oferty, tak że frekwencja na miejscu i w mediach społecznościowych osiąga ponadprzeciętne wyniki, co jest jedną z miar wpływu społecznego.
 9. Moje zawodowe marzenie… jest takie, żeby dyrektorzy i kierownicy muzeów i miejsc pamięci znali, doceniali i świadomie stosowali zasady zarządzania w jak najszerszej skali prowadzenia swoich instytucji i zespołów.
 10. Za 10 lat chciałbym…, żeby system parametryzacji i oceny efektywności muzeów oraz innych instytucji kultury działających w obszarze polityki pamięci, nad którym obecnie pracujemy, działał pełną parą w kolejnych edycjach i wywierał pozytywny wpływ na cały sektor dziedzictwa kulturowego w Polsce.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Pod naszym patronatem

Całe piękno świata

Poruszająca opowieść strażnika Metropolitan Museum of Art o sztuce i ...

Małopolski Piknik Archeologiczny

Małopolski Piknik Archeologiczny to cykliczna impreza plenerowa organizowana pr...

KAPELE I MUZYKANCI – CO W POLSKI...

ZAPRASZAMY na wystawę unikalnej kolekcji polskiej rzeźby ludowej. Muzyka towar...

Małopolski Piknik Archeologiczny

Małopolski Piknik Archeologiczny to cykliczna impreza plenerowa organizowana pr...

Biblioteka w muzeum (i nie tylko)

Moduł biblioteczny w systemie Muzeo jest dedykowany do zarządzania zbiorami ksi...