niedziela, 10 grudnia, 2023

Krakowscy malarze cechowi w XVIII wieku: analiza wybranych relacji osobistych i zależności artystycznych

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk zaprasza na 24 Seminarium Zakładu Historii Sztuki i Zakładu Badań Podstawowych Historii Sztuki IS PAN. Seminarium prowadzi Katarzyna Chrzanowska (Szkoła Doktorska „Anthropos”)

Relacje malarzy i pozłotników działających w Krakowie w XVIII wieku tworzyły sieć wzajemnych powiązań wpływających na kolejne etapy zawodowej aktywności artystów. Wyniki przeprowadzonych dotychczas kwerend archiwalnych pozwalają na wyróżnienie dwóch ważnych rodzajów relacji łączących członków cechu malarzy i pozłotników. Pierwszym z nich jest relacja mistrz-uczniowie w ramach konkretnych pracowni, a drugim kontakty prywatne malarzy i pozłotników cechowych mające wpływ na ich działalność w ramach kongregacji. Wystąpienie stanowić będzie podsumowanie ustaleń dotyczących wymienionych typów powiązań między artystami. Równocześnie omówione zostaną występujące w twórczości malarzy cechowych zależności od odstępnych im w Krakowie dzieł importowanych lub wykonanych na miejscu przez artystów wykształconych poza granicami Rzeczypospolitej i nie należących do krakowskiego cechu.

Termin: 28 lutego 2023, godz. 11:00

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTYwY2VjYTUtYTAzZS00Y2E2LWEzNjktMDNjMjE3NzcyZTMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2242876f22-9d3a-4215-a78f-92e429dbe224%22%2c%22Oid%22%3a%2265333eeb-37ed-41d7-a360-bc81ec681ec4%22%7d

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj