piątek, 22 września, 2023

Dziś widzę wielką Warszawę

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

„ Dziś widzę wielką Warszawę” pod patronatem honorowym

Marszałka Województwa Mazowieckiego i Prezydenta m.st. Warszawy

W grudniu 2022 roku Rada m.st. Warszawy przyjęła stanowisko ustanawiając rok 2023 Rokiem Stefana Starzyńskiego w związku ze 130. rocznicą urodzin Prezydenta Warszawy. Poprzez pryzmat konferencji chcielibyśmy ukazać związek między historią i kulturą Warszawy, a przede wszystkim zwrócić uwagę na rozwój Warszawy za czasów Starzyńskiego i współcześnie.

Prezydent Stefan Starzyński był związany jako działacz niepodległościowy, a potem jako Prezydent m.st. Warszawy z każdym oddziałem Muzeum Niepodległości. Za udział w konspiracyjnej działalności niepodległościowej był trzykrotnie aresztowany, m. in. w grudniu 1910 r. jako uczeń 7 klasy gimnazjalnej, w wieku 17 lat został skazany na miesiąc więzienia w twierdzy Cytadela (dziś Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej Oddział Muzeum Niepodległości). Wygłaszał swój odczyt w pałacu przy ul. Bielańskiej na temat etatyzmu, jako gość księcia Janusza Radziwiłła (dziś w pałacu tym mieści się główna siedziba Muzeum Niepodległości w Warszawie). 27 października 1939 roku został aresztowany przez gestapo, przesłuchiwany w al. Szucha (dziś Mauzoleum Walki i Męczeństwa Szucha Oddział Muzeum Niepodległości), więziony na ul. Daniłowiczowskiej, następnie na ul. Rakowieckiej, został przeniesiony na Pawiak (dziś Muzeum Więzienia Pawiak Oddział Muzeum Niepodległości), gdzie jego los urywa się pomiędzy 22 a 23 grudnia 1939 roku. Do dnia dzisiejszego nie ustalono kiedy i gdzie zakończył swoje życie.

Stefan Starzyński otoczył się fachowcami, doprowadził do opracowania 4-letniego planu rozwoju gospodarczego m.st. Warszawy na lata 1938–1942. Rzucił hasło: „Warszawa frontem do Wisły”, organizował i wspierał konkurs „Warszawa w kwiatach”. Za czasów Starzyńskiego miała miejsce budowa ponad 100 tys. mieszkań z infrastrukturą, budowa 30 gmachów szkolnych i modernizacja kilkudziesięciu starych, wykończenie i oddanie do użytku gmachu Muzeum Narodowego, Domu Turysty, hali targowej na Żoliborzu, szpitala Przemienienia Pańskiego, renowacja pałacu Blanka, Arsenału, pałacu Brühla, odkrycie fragmentu średniowiecznych murów Warszawy, przygotowanie wstępnego projektu budowy mostu Piłsudskiego i sieci metra o długości 25 km, modernizacja arterii wylotowych Warszawy, modernizacja siedmiu szpitali, budowa wiaduktu żoliborskiego nad Dworcem Gdańskim i przedłużenia ulicy Bonifraterskiej. Znana rzeźbiarka, prof. Ludwika Nitschowa przyjęła propozycję i zaprojektowała pomnik Syreny Warszawskiej, który stał się symbolem miasta.

Zapraszamy serdecznie do wygłoszenia krótkich (15 min) referatów, nawiązujących poprzez swoją treść do tematu przewodniego. Czekamy na zgłoszenia, zawierające:

– imię i nazwisko autora referatu, względnie – również tytuł naukowy,

– aktualną afiliację: nazwę reprezentowanej uczelni, instytucji lub stowarzyszenia,

– krótki abstrakt (do 2000 znaków),

– notę biograficzną (max. 800 słów),

– numer telefonu oraz korespondencyjny adres e-mail.

Udział w konferencji jest darmowy, jednak zastrzegamy sobie prawo selekcji zgłoszonych tematów na podstawie nadesłanych abstraktów. Emisja filmu dokumentalnego z konferencji będzie miała miejsce w mediach społecznościowych naszej placówki.

Informujemy, że konferencja będzie transmitowana na żywo na kanale You tube Muzeum Niepodległości oraz dokumentowana fotografiami zamieszczonymi na stronie Muzeum Niepodległości.

Dziedziny i dyscypliny naukowe: historia, historia sztuki, literaturoznawstwo, filologia polska, językoznawstwo, kulturoznawstwo, archeologia, architektura i urbanistyka, budownictwo, geodezja i kartografia, transport, geografia.

Słowa kluczowe: historia, II RP, współczesność, rozwój Warszawy, stolica, kultura, oświata, sprawy społeczne, architektura, urbanistyka, transport, budownictwo, geodezja, kartografia, geografia.

Terminy:

do 31 maja 2023 roku – zgłoszenia chęci uczestnictwa, na adres e-mail: historia@muzn.pl;

do 16 czerwca 2023 roku – nadsyłanie treści referatów na potrzeby planowanej monografii naukowej oraz oświadczeń przez ich autorów;

28 września 2023 roku, godzina 9:00 – Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Dziś widzę wielką Warszawę” (Sala Konferencyjna Pałac Przebendowskich/Radziwiłłów, Muzeum Niepodległości w Warszawie, al. Solidarności 62)

do 25 września 2023 roku – wydanie recenzowanej publikacji pokonferencyjnej w punktowanym Wydawnictwie Naukowym Muzeum Niepodległości w Warszawie.

INFORMACJE DLA AUTORÓW 

WYMOGI PUBLIKACJI PRACY W MONOGRAFII ZWARTEJ POKONFERENCYJNEJ

(Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

Dziś widzę wielką Warszawę)

Za opublikowanie pracy (referatu, artykułu, komunikatu) w monografii nie będą płacone honoraria autorskie. Autorzy poszczególnych tekstów otrzymają nieodpłatnie jeden egzemplarz monografii. Rada Redakcyjna monografii zastrzega sobie prawo do dokonania – w razie absolutnej konieczności – drobnych poprawek językowych, graficznych i układu tekstu, nie wpływających na treść merytoryczną pracy.

 1. Teksty nadsyłane do redakcji powinny być napisane w programie Microsoft WORD. Artykuł nie powinien przekraczać 20 stron znormalizowanego tekstu (format A4, około 1800 znaków na stronie, marginesy: górny i dolny – 25 mm, lewy – 35 mm, wcięcie pierwszego wiersza w akapicie 1,25 cm), interlinia 1,5 wiersza, czcionka Times New Roman, rozmiar – 12. Tekst powinien być wyjustowany. Na pierwszej stronie tekstu w lewym górnym rogu zamieszczamy stopień naukowy, imię i nazwisko, poniżej nazwę instytucji, ewentualnie – numer ORCID, następnie – na środku – tytuł.
 2. Tekst powinien być formatowany standardowo (bez automatycznego formatowania). Należy unikać formatowania za pomocą znaków.
 3. Do każdego artykułu należy dołączyć 5-7 słów kluczowych, streszczenie w języku polskim do 100 wyrazów (około 800 znaków), krótki biogram oraz bibliografię załącznikową.
 4. Tytuły czasopism, wystaw, konferencji, programów itp. powinny być podawane w cudzysłowie; tytuły książek, rozdziałów, artykułów, filmów, audycji, obrazów itp. należy zapisywać kursywą.
 5. W tekście należy unikać podkreśleń i pogrubień. Zwroty obcojęzyczne wplecione w tekst polski (np. stricte) należy wyróżniać kursywą.
 6. Cytaty do dwóch zdań należy zapisywać w cudzysłowach, pismem prostym. Dłuższe cytaty należy wyodrębnić z tekstu, stosując czcionkę o rozmiarze 10. Cytat w cytacie zaznacza się cudzysłowem ostrokątnym »…«. Opuszczenia w cytowanym tekście sygnalizujemy trzema kropkami w nawiasie zwykłym: (…).
 7. Stosujemy tzw. przypisy dolne, wielkość czcionki – 10. Odnośniki w tekście powinny być umieszczone przed kropką kończącą zdanie, z wyjątkiem sytuacji, gdy kończy je skrót (np.: w. – wiek; r. – rok), albo przed przecinkiem wewnątrz zdania. Numery odnośników w tekście i przypisów należy plasować w indeksie górnym, bez zbędnych nawiasów i kropek po numerach. Poszczególne elementy opisów bibliograficznych powinny być oddzielane od siebie przecinkami, przypis powinna kończyć kropka. W przypadku odwoływania się w przypisie do kilku pozycji bibliograficznych należy oddzielać je średnikiem. Przykładowy przypis:

Przykład cytowania książki (dotyczy przypisów): 

J. E., Szczepański, Peowiacy i ich losy (Jabłonna, Chotomów, Krubin, Wieliszew), Wydawnictwo Muzeum Niepodległości, Warszawa 2020, s. 110.

Przykład cytowania wydawnictwa zbiorowego (dotyczy przypisów):

J. Szczepański, Wkład Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego i jego generałów w zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej w świetle opinii ówczesnych polskich polityków, [w:] T. Skoczek, J. Załęczny (red.), Bitwa Warszawska 1920 w relacjach i wspomnieniach, Wydawnictwo Muzeum Niepodległości, Warszawa 2020, s. 11-23.

Przykład cytowania czasopisma (dotyczy przypisów):

M. J., Turos, Bitwa pod ostrołęką 26 maja 1831 oczami medyków, „Niepodległość i Pamięć” 2021, nr 1 (73), s. 13-34.  

Przykład cytowania piśmiennictwa z witryny internetowej (dotyczy przypisów):

 1. Olejko,  Zapomniany listopad, czyli niepodległość w Bieszczadach 1918 roku, https://www.kwartalnikkresowy.pl/lib/poo2n8/Kwartalnik-Kresowy-2021-01-olejko-kx0jk9e7.pdf [dostęp: 12.02.2022].

W bibliografii według powyższych zasad zamieniamy jedynie kolejność (nazwisko inicjały) przy autorach tj. np.

Turos Maria Joanna., Bitwa pod ostrołęką 26 maja 1831 oczami medyków, „Niepodległość i Pamięć” 2021, nr 1 (73), s. 13-34.  

Szczepański Jacek Emil, Peowiacy i ich losy (Jabłonna, Chotomów, Krubin, Wieliszew), Wydawnictwo Muzeum Niepodległości, Warszawa 2020.

 • Stosujemy łacińskie skróty: ibidem, idem, op. cit., idem, eadem, passim a także odnośniki typu: zob., por., cyt. za itd. Należy stosować następujące warianty skrótów: t. (tom), z. (zeszyt), r. (rocznik), nr, cz., [w:], red. – wszystkie zapisywane małymi literami. Numery zeszytów, numerów, części itd. należy zawsze zapisywać cyframi arabskimi, niezależnie od tego, jakie oznaczenia zostały użyte w publikacji.
 1. Źródła internetowe – w przypadku wydawnictw elektronicznych podajemy adres, pod którym można znaleźć poszczególne pozycje w sieci, oraz datę dostępu w nawiasie kwadratowym, np.: link do źródła [dostęp: 02.04.2010].
 2.  Półpauzę bez spacji po obu jej stronach używamy przy określaniu zakresów: liczbowych, np. 1944­­–2000, s. 1–5, relacji od–do, np. trasa czy miejsc wydania np.  Warszawa–Kraków. Półpauzę ze spacjami w funkcji myślnika stosujemy np. w wyliczeniach, dialogach.
 3.  Nazwy własne: pisząc o osobie po raz pierwszy podajemy pełne imię i nazwisko ze stopniem lub tytułem np. prof. Jan Nowak. Następnie dopuszcza się stosowanie skrótów i ich łączenie: stopień/tytuł i nazwisko; inicjał imienia i nazwisko, samo nazwisko, jeśli w tekście nie występuje oczywiście inna osoba o tym samym nazwisku.
 4.  Daty: Dzień zapisujemy cyfrą arabską, miesiąc słownie, rok pełnym zapisem lub skrótem: 26 kwietnia 1999 r. Stosujemy zapis: lata dwudzieste XX w. lub lata 20. XX w.
 5. Liczebniki do dziesięciu zapisujemy słownie, z wyjątkiem wyliczeń, następnie cyframi arabskimi. Stosujemy skróty: mld, mln, tys. czyli 10 tys. zamiast 10 000. W zapisie liczebników powyżej tysiąca stosujemy spację, np. 2 346.
 6. Biogramy w Polskim Słowniku Biograficznym traktujemy jako artykuły – autor, tytuł biogramu (kursywą), PSB numer tomu, rok wydania i numer strony.

Pełne teksty prac, w języku polskim zgodnie z powyższymi wytycznymi, należy przesłać do dnia 16 czerwca 2023 roku pocztą elektroniczną na adres e-mail: historia@mn-w-warszawie

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najnowsze artykuły autora

Ramię krzep – Ojczyźnie służ

0
25 września 2023 ...

MY, MAŁOPOLANIE 2023