sobota, 13 lipca, 2024

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Pracownik Gospodarczy

Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie
ul. Podzamcze 1, 32-551 Babice ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Pracownik Gospodarczy
Umowa o pracę na czas określony 6 miesięcy.
Wymiar czasu pracy: 1/1.

Wymagania niezbędne

 1. Wykształcenie: techniczne zawodowe, podstawowe.

Wymagania dodatkowe:

 • osoba zatrudniona na stanowisku pracownika gospodarczego dba o porządek oraz wykonuje proste naprawy wewnątrz i na zewnątrz obiektów Muzeum, to tzw. „złota rączka” – wskazane jest posiadanie uzdolnień technicznych i predyspozycji do prac manualnych,
 • wykonujący zawód pracownika gospodarczego powinien znać i rozumieć podstawowe fakty, pojęcia i zależności oraz elementarne uwarunkowania wynikające ze specyfiki profesji, a w zakresie umiejętności powinna być to osoba potrafiąca wykonywać nieskomplikowane prace według prostej instrukcji oraz rozwiązywać typowe problemy w zakresie wykonywania prac porządkowych,
 • miejsce wykonywania obowiązków pracownika gospodarczego, to wskazane pomieszczenia
  oraz bezpośredni teren wokół budynków. Obowiązki na tym stanowisku zaliczane są do kategorii średnio ciężkich, przeważają zadania wymagające dobrej sprawności fizycznej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • predyspozycje osobowościowe : umiejętność planowania pracy, odpowiedzialność, samodyscyplina, rzetelność, skrupulatność, komunikatywność, samodzielność,
 • prawo jazdy kat. B.

  Ogólny zakres obowiązków
 • Utrzymanie porządku i czystości wewnątrz budynków i w ich otoczeniu, m.in:
  – wykonywanie prac konserwacyjnych, jak malowanie drzwi i okien, malowanie poręczy, ogrodzeń, itp.,
  – dobieranie maszyn, urządzeń i narzędzi do realizacji powierzonych zadań gospodarczych i naprawczych,
  – w okresie zimowym: odśnieżanie i usuwanie lodu z ciągów komunikacyjnych, a także posypywanie ich solą i piaskiem,
  – oznaczanie taśmą ostrzegawczą miejsc niebezpiecznych,
  – wywóz śmieci.
 •  Obsługiwanie i konserwacja sprzętu technicznego wykorzystywanego do pracy, m.in:
  – dobieranie odpowiednich maszyn i urządzeń oraz narzędzi do porządkowania obejścia, dotyczy w szczególności sprzętu jak taczki, miotły, grabie, szpadle, łopaty, widły,
  – utrzymywanie w należytym stanie sprzętu technicznego służącego do utrzymania porządku.
 • Dozorowanie instalacji dostarczających media do obiektu, in:
  – odczytywanie wskazań urządzeń kotłowniczych, liczników prądu, gazu i wody,
  – wykonywanie prostych napraw instalacji wodnej i kanalizacyjnej,
  – sprawdzanie działania aparatury kotłowniczej, elektrycznej, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej oraz urządzeń znajdujących się w budynkach. Wykonywanie prostych prac naprawczych wewnątrz i na zewnątrz obiektów.
 • Udział w pracach związanych z przygotowaniem i obsługą wystaw, imprez oraz koncertów.
 • Pielęgnowanie zieleni, m.in:
  – posługiwanie się sprzętem mechanicznym przeznaczonym do pielęgnacji zieleni oraz narzędziami ręcznymi,
  – nawożenie i podlewanie roślin,
  – cięcie żywopłotów,
  – rozpoznanie drzew stwarzających zagrożenie,
  – zabezpieczanie roślin przed mrozami,
  – konserwacja wykorzystywanego sprzętu technicznego m.in. do pielęgnacji trawników,
 • Organizowanie stanowiska pracy, a także wykonywanie prac zgodnie z przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

  Osoby zainteresowane udziałem w naborze powinny złożyć;
 • List motywacyjny,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym świadectwa pracy,
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o niekaraniu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, ( w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z krajowego Rejestru Karnego);
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)  wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 • W przypadku zamieszczenia na dokumentach aplikacyjnych wizerunku (zdjęcia) Oświadczenia, że wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku, zawartego w przedstawionych przez mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów rekrutacji,
 • Kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • Inne dodatkowe kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.


 Warunki pracy na stanowisku pracownika gospodarczego:

 • Zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony;
 • Praca w systemie równoważnym;
 • Oświetlenie sztuczne i naturalne;
 • Stanowisko objęte naborem znajduje się w:
  – Parku Etnograficznym Krakowiaków Zachodnich w Wygiełzowie,
  – Zamku Lipowiec;
 • Praca na ww. stanowisku wymaga przemieszczania się w czasie pracy po terenie Muzeum;
 • Zmienny mikroklimat.

Wymagane dokumenty należy składać pocztą lub osobiście w sekretariacie Muzeum w godz. 7.00 do 14.30 do dnia 15.07.2024r. do godz. 14.00 na adres Muzeum Pożarnictwa w Alwerni ul. Korycińskiego 6a, 32-566 Alwernia o z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko – Pracownik gospodarczy”.

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie .

Oferty niespełniające wymogów formalnych oraz oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

Oferty niespełniające wymogów formalnych oraz oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Pracownik GospodarczyPobierz

Klauzula-informacyjna-dot.-przetwarzania-danych-osobowych-Pobierz

kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegajacej-sie-o-zatrudnienPobierz

Oswiadczenie-o-niekaralnosciPobierzEdit

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Pod naszym patronatem

Całe piękno świata

Poruszająca opowieść strażnika Metropolitan Museum of Art o sztuce i ...

Małopolski Piknik Archeologiczny

Małopolski Piknik Archeologiczny to cykliczna impreza plenerowa organizowana pr...

KAPELE I MUZYKANCI – CO W POLSKI...

ZAPRASZAMY na wystawę unikalnej kolekcji polskiej rzeźby ludowej. Muzyka towar...

Małopolski Piknik Archeologiczny

Małopolski Piknik Archeologiczny to cykliczna impreza plenerowa organizowana pr...

Biblioteka w muzeum (i nie tylko)

Moduł biblioteczny w systemie Muzeo jest dedykowany do zarządzania zbiorami ksi...