środa, 19 czerwca, 2024

Konkurs na kandydata na dyrektora Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
DYREKTORA
Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
z siedzibą przy ul. Gdańskiej 4, 85-006 Bydgoszcz

na czas określony – cztery lata

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:

 1. Wymagania obowiązkowe:
  a) posiada udokumentowane wykształcenie wyższe magisterskie;
  b) posiada udokumentowane doświadczenie zawodowe – minimum 3-letni staż pracy
  na stanowiskach kierowniczych w instytucjach kultury lub uczelniach lub jednostkach naukowo-badawczych;
  c) korzysta w pełni z praw publicznych i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  d) posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;
  e) nie była skazana za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub postępowanie karno-skarbowe;
  f) nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 104) oraz że aktualnie nie toczy się przeciwko niej postępowanie w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
  g) złożyła komplet dokumentów w wymaganym terminie.
 2. Wymagania dodatkowe:
  a) ukończone studia wyższe lub podyplomowe w zakresie zarządzania lub w jednej z dziedzin związanych z przedmiotem działania Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy;
  b) stopień naukowy w jednej z dziedzin reprezentowanych w Muzeum;
  c) znajomość zasad i przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury oraz finansów publicznych;
  d) doświadczenie w zarządzaniu instytucjami kultury i/lub zespołami ludzkimi;
  e) doświadczenie w realizacji procesów inwestycyjnych;
  f) doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych oraz realizacji projektów z udziałem środków zewnętrznych;
  g) znajomość języków obcych w stopniu komunikatywnym;
  h) doświadczenie we współpracy międzynarodowej;
  i) opinie/rekomendacje/referencje.

II. Informacje o stanowisku i zadaniach realizowanych przez Dyrektora:

 1. Wymiar etatu 1/1, akt powołania na czas określony;
 2. Miejsce wykonywania pracy: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4, 85-006 Bydgoszcz;
 3. zadania realizowane przez Dyrektora:
  a) kierowanie całokształtem działalności Muzeum i reprezentowanie go na zewnątrz;
  b) realizowanie zadań Muzeum określonych w Statucie;
  c) wykonanie programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy na lata 2024 – 2028, o którym mowa w art. 15 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
  d) przygotowanie i przedstawienie Organizatorowi oraz innym podmiotom planów i sprawozdań określonych właściwymi przepisami prawa;
  e) racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi i materialnymi Muzeum;
  f) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Muzeum;
  g) współdziałanie z instytucjami kultury, władzami samorządowymi i państwowymi oraz organizacjami pozarządowymi i społecznymi w zakresie upowszechniania kultury;
  h) zapewnienie funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.

III. Oferty składane przez kandydatów na stanowisko dyrektora muszą zawierać:

 1. pisemne zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu z uzasadnieniem kandydowania na stanowisko dyrektora Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy;
 2. autorski program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy na lata 2024 – 2028, nieprzekraczający 25 stron formatu A4. Program powinien uwzględniać warunki finansowe Instytucji oraz wpisywać się w dokumenty strategiczne Miasta Bydgoszczy.
  Program powinien zawierać:
  1) strategię działalności i rozwoju instytucji na lata 2024-2028, uwzględniającą jej cele statutowe, strukturę organizacyjną oraz posiadaną infrastrukturę;
  2) plan efektywnego wykorzystania bazy lokalowej i zasobów muzealnych;
  3) program działalności merytorycznej na lata 2024-2028 (obejmujący m.in. plan wystaw, propozycje działalności edukacyjnej, naukowo-badawczej) oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki rezultatu działalności merytorycznej Muzeum;
  4) program współpracy instytucji z Miastem Bydgoszcz oraz innymi podmiotami, m.in.: instytucjami kultury, podmiotami naukowymi, organizacjami pozarządowymi i twórcami na poziomie lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym;
 3. życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej z dołączoną fotografią;
 4. kwestionariusz osobowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia;
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa);
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej, w tym minimum 3-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach kultury lub uczelniach lub jednostkach naukowo-badawczych;
 7. wypełniony załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia zawierający oświadczenia, że kandydat:
  1) korzysta z pełni praw publicznych i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  2) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie karno-skarbowe;
  3) nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 104) oraz że aktualnie nie toczy się przeciwko niemu postępowanie w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
  4) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781) na potrzeby postępowania konkursowego;
  5) posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;
  6) zapoznał się z ogłoszeniem o konkursie i akceptuje zawarte w nim zasady udziału w konkursie;
  7) zapoznał się z projektem umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy oraz programu jego działania;
  8) w przypadku powołania na stanowisko Dyrektora Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy nie będzie prowadził działalności gospodarczej zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. 2023 poz. 1090).
 8. wypełniony załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych zawartych w ofercie nadesłanej na konkurs, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1 oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych innych niż wynikających z przepisów prawa;
 9. dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego;
 10. kserokopie dokumentów kandydat powinien poświadczyć własnoręcznie wraz z datą za zgodność z oryginałem na każdej stronie dokumentu, pozostałe dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata;
 11. strony złożonych przez kandydata dokumentów powinny być ponumerowane.

Niezłożenie kompletu ww. dokumentów lub złożenie ich po terminie określonym w pkt. IV stanowi podstawę do odrzucenia oferty z powodu niespełnienia wymogów formalnych konkursu.

IV. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać na adres:

Biuro Kultury Bydgoskiej
Urząd Miasta Bydgoszczy ul. Sielanka 8A, 85-073 Bydgoszcz

lub składać osobiście w sekretariacie Biura
w terminie do 15 kwietnia 2024 roku do godziny 16 w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy – nie otwierać”.
Za datę złożenia oferty uważa się datę nadania. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłane oferty nie będą zwracane.

V. Informacje dodatkowe:

 1. do przeprowadzenia postępowania konkursowego Prezydent Miasta Bydgoszczy powoła osobnym zarządzeniem Komisję Konkursową;
 2. konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
  1) I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału uczestników,
  2) II etap – rozmowa kwalifikacyjna;
 3. o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie: e-mailowo lub telefonicznie;
 4. nieobecność uczestnika konkursu podczas rozmowy kwalifikacyjnej traktowana będzie jako rezygnacja z ubiegania się o stanowisko, bez względu na jej przyczyny;
 5. przez złożenie dokumentów uczestnik konkursu wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej określonej w niniejszym ogłoszeniu;
 6. przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego: do 30 czerwca 2024 roku;
 7. przed powołaniem kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, zostanie zawarta z nim odrębna umowa określająca warunki organizacyjno-finansowe działalności Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego
  w Bydgoszczy. Odmowa zawarcia ww. umowy przez kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy skutkuje jego niepowołaniem na to stanowisko;
 8. osoby przystępujące do konkursu mogą wystąpić do Biura Kultury Bydgoskiej, Urzędu Miasta Bydgoszczy w godzinach pracy Urzędu pod nr tel. 52 58 58 189 lub 52 58 58 902, lub email: bkb@um.bydgoszcz.pl, o udostępnienie informacji dotyczących konkursu oraz danych dotyczących warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania instytucji;
 9. o rozstrzygnięciu konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie;
 10. postępowanie konkursowe odbywa się z uwzględnieniem przepisów o dostępie do informacji publicznej oraz ochronie danych osobowych.

Załączniki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Pod naszym patronatem

KAPELE I MUZYKANCI – CO W POLSKI...

ZAPRASZAMY na wystawę unikalnej kolekcji polskiej rzeźby ludowej. Muzyka towar...

Małopolski Piknik Archeologiczny

Małopolski Piknik Archeologiczny to cykliczna impreza plenerowa organizowana pr...

Biblioteka w muzeum (i nie tylko)

Moduł biblioteczny w systemie Muzeo jest dedykowany do zarządzania zbiorami ksi...

Aurora w mroku

Aurora w mroku to pierwsza z serii powieści o Aurorze Scalv...

MŁODE ZAKOPANE

Przegląd zakopiańskiej sztuki współczesnej, pierwsza edycja 2024. Wernisaż -...