czwartek, 23 maja, 2024

Nabór na stanowisko asystent/adiunkt/kustosz w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Pracownik merytoryczny w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku                                                          – Dział Historyczno – Artystyczny

                                 

Kandydat w zależności od kwalifikacji i stażu pracy zostanie zatrudniony na jednym z wymienionych stanowisk: asystent muzealny, adiunkt muzealny, kustosz, starszy kustosz, kustosz dyplomowany.

1. Wymagania niezbędne:

Wykształcenie wyższe magisterskie – historia sztuki, muzealnictwo, ochrona dóbr kultury

2. Wymagania dodatkowe

 • dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w mowie i w piśmie
 • zainteresowanie pracą w regionalnym muzeum wielowydziałowym, w dziale posiadającym zbiory zróżnicowane merytorycznie oraz o różnym poziomie artystycznym
 • wysoka kultura osobista
 • dyspozycyjność
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność komunikacji interpersonalnej
 • umiejętność obsługi programów komputerowych oraz sprzętów biurowych

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1) Zadania główne

 • gromadzenie muzealiów (dzieł sztuki, wyrobów rzemiosła artystycznego, przemysłu artystycznego oraz zabytków historycznych), w tym poszukiwanie sponsorów i darczyńców oraz opieka nad zbiorami
 • opracowywanie zbiorów zgodnie z wymogami obowiązującymi w muzealnictwie
 • przygotowywanie wystaw czasowych i stałych organizowanych  lub współorganizowanych przez MPŚ
 • opracowywanie publikacji naukowych, popularno-naukowych i popularyzatorskich związanych ze zbiorami gromadzonymi w dziale
 • prowadzenie teczek z korespondencją oraz teczek wystaw i imprez, zgodnie z wymogami obowiązującymi w MPŚ
 • przygotowywanie wniosków o granty na działalność merytoryczną

2) Zadania pomocnicze

 • pełnienie dyżurów merytorycznych z obowiązkiem oprowadzania wycieczek po wystawach muzealnych
 • przygotowanie i prowadzenie lekcji muzealnych i wykładów z historii sztuki
 • współpraca z działami merytorycznymi w przygotowywaniu  programów edukacyjnych

3) Zadania okresowe:

 • udział w pracach komisji inwentaryzacyjnych
 • udział w wydarzeniach muzealnych, konferencjach, szkoleniach

4. Wymagane dokumenty: 

a) list motywacyjny oraz CV,

b) kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg obowiązującego wzoru,

c) kserokopie świadectw pracy z roku kalendarzowego, w którym kandydat ubiega się o zatrudnienie, fakultatywnie świadectwa pracy z poprzednich lat,

d) oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy, 

e) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, (fakultatywnie – suplement do dyplomu/dyplomów, temat pracy magisterskiej, licencjackiej, tematy prac seminaryjnych),  fakultatywnie pozostałe dyplomy i świadectwa,

f) fakultatywnie kursy, szkolenia i  inne zaświadczenia,

g) fakultatywnie referencje,

   h) oświadczenie  o  wyrażeniu  zgody  na  przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesyłać w terminie do dnia 8 marca 2024 r.  godz. 15:30 pod adresem Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, 76 – 200 Słupsk, ul. Dominikańska 5-9 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko pracownika merytorycznego w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku – Dział Historyczno-Artystyczny” lub skany wymaganych dokumentów na adres e-mail: sekretariat@muzeum.slupsk.pl  z w/w dopiskiem w temacie wiadomości.

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku przy ul. Dominikańskiej 5-9 oraz na stronie www.muzeum.slupsk.pl (BIP). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (59) 842 40 81/82.

Ogłoszenie zamieszczone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, przy ul. Dominikańskiej 5-9 oraz na stronie internetowej www.muzeum.slupsk.pl  w Biuletynie Informacji  Publicznej.

Słupsk, dn. 02.02.2024 r.

DYREKTOR
Muzeum Pomorza Środkowego
w Słupsku
mgr Marzenna Mazur
STARSZY KUSTOSZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Pod naszym patronatem

Całe piękno świata

Poruszająca opowieść strażnika Metropolitan Museum of Art o sztuce i życiu. ...

WIKTORIA DUBOWIK / MALARSTWO, BATIK

Zapraszamy serdecznie na wernisaż malarstwa ukraińskiej artystki Wiktorii Dubow...

Nie połamać języka!!!

Już w piątek tłumaczka i filolog Beata Bednarowska będzie gościła w Poznaniu. ...

Chłop-niewolnik? Katalog wystawy

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie Ul. Dwo...

OTWARCIE SEZONU LETNIEGO W SZYMBARSKIM...

28 kwietnia 2024 Skansen w Szymbarku Rejestracja Zapraszamy w niedziel...