wtorek, 18 czerwca, 2024

Nabór na wolne stanowisko pracy: Asystet Muzealny w oddziale Thesaurus Cracoviensis

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
ASYSTENT MUZEALNY
W ODDZIALE THESAURUS CRACOVIENSIS

1. Wymagania formalne:

 • wykształcenie wyższe humanistyczne (historia, historia sztuki, ochrona dóbr kultury), preferowana specjalizacja związana z historią, dziejami Krakowa,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • praktyczna umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
 • samodzielność, terminowość, odpowiedzialność,
 • umiejętność pracy w zespole.

2. Wymagania dodatkowe (nieobligatoryjne):

 • podyplomowe studia muzealnicze,
 • doświadczenie w pracy muzealnej,
 • ukończony kurs przewodników miejskich po Krakowie,
 • znajomość języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym.

3. Zakres obowiązków:

 • przygotowywanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych dotyczących historii Krakowa oraz oferty edukacyjnej w oddziale Thesaurus Cracoviensis,
 • oprowadzanie zwiedzających w języku polskim i angielskim,
 • bieżący nadzór nad pracą dotyczącą udostępnienia muzealiów w Magazynie Zbiorów w  oddziale Thesaurus Cracoviensis. – przygotowywanie muzealiów do wypożyczeń zewnętrznych i wewnętrznych, do przeglądów konserwatorskich, do kwerend naukowych, badawczych  oraz  do pracowni fotograficznej,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej ruchu muzealiów,
 • obchody kontrolne, współpraca z pracownikami ochrony, kasjerami, przewodnikami, konserwatorami, Pracownią Fotograficzną,
 • prowadzenie kancelarii i archiwum Magazynu Zbiorów w oddziale Thesaurus Cracoviensis w zakresie ruchu muzealiów,
 • wykonywanie kwerend, w szczególności dotyczących zbiorów  i kolekcji Muzeum Krakowa,
 • prowadzenie badań naukowych nad historią Krakowa, w szczególności z tematyki obyczajowości miasta Krakowa i jego społeczności,
 • opracowywanie scenariuszy i realizacja wystaw stałych i czasowych, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, organizowanych przez Muzeum,
 • opracowywanie nabytków z kolekcji gromadzonych przez Muzeum Krakowa,
 • podejmowanie prac naukowych, opracowywanie katalogów kolekcji oraz katalogów wystaw organizowanych przez Muzeum,
 • realizacja projektów, programów oraz wydarzeń o charakterze naukowym, edukacyjnym i popularyzatorskim,
 • popularyzacja wiedzy o historii Krakowa ze szczególnym uwzględnieniem obiektów ze zbiorów Muzeum Krakowa (prelekcje, wykłady, odczyty na zebraniach naukowych MK, artykuły w czasopismach).

4. Warunki pracy i płacy:

 • rodzaj umowy – umowa o pracę,
 • wymiar czasu pracy – pełny etat,
 • miejsce pracy – oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Thesaurus Cracoviensis, Kraków, ul. Księcia Józefa 337,
 • godziny pracy- zgodnie z harmonogramem (równoważny system czasu pracy).

5. Oferujemy:

 • ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury,
 • stabilne zatrudnienie,
 • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego,
 • pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych,
 • możliwość rozwoju zawodowego.

6. Wymagane dokumenty:

 • CV wraz z oświadczeniem zawierającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 35, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych,
 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe.

7.     Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: praca@muzeumkrakowa.pl lub złożyć w sekretariacie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.11.2022 r. z adnotacją:

 „Oferta na stanowisko: asystent muzealny w Oddziale Thesaurus Cracoviensis”.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Muzeum − www.muzeumkrakowa.pl

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

8. Ilość etatów – 1

Dyrektor Michał Niezabitowski

Osoby przesyłające swoje dokumenty aplikacyjne w związku z naborem na stanowisko asystent muzealny w Oddziale Thesaurus Cracoviensis prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną oraz umieszczenie w aplikacji rekrutacyjnej (CV) poniższego oświadczenia, bez którego aplikacja nie będzie mogła być rozpoznana.

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej Rozporządzeniem lub RODO pragniemy poinformować, że:

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie (31-011), Rynek Główny 35.

Dane kontaktowe Administratora są następujące:
e-mail: dyrekcja@muzeumkrakowa.pl
nr tel.: 12 619-23-02

2.   Dane kontaktowe inspektora ochrony danych są następujące:
e-mail: iod@muzeumkrakowa.pl
adres do korespondencji: Rynek Główny 35, 31-011 Kraków

3.   Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i selekcji kandydatów na stanowisko pracy asystent muzealny w Oddziale Thesaurus Cracoviensis, a za wyraźną Pani/Pana zgodą dodatkowo w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa na takie same lub podobne stanowiska pracy. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 22¹ §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) RODO.

4.   Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych są: pracownicy działu kadr Administratora, Komisja Rekrutacyjna, kadra kierownicza Administratora decydująca o zatrudnieniu, podmioty, z którymi zawarto umowy powierzenia, podmioty upoważnione z przepisu prawa.

5.   Dane osobowe zawarte w Pani/Pana dokumentach aplikacyjnych przechowywane będą do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko asystent muzealny w Oddziale Thesaurus Cracoviensis, a w przypadku, jeżeli Pani/Pan wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych na takie same lub podobne stanowiska pracy – do czasu ich zakończenia, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

6.   Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W takich sytuacjach prosimy o bezpośredni kontakt z inspektorem ochrony danych Administratora, zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w pkt. 2 powyżej.

7.   Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.

8.   Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych związanych z procesem rekrutacji do państwa trzeciego.

9.   Zgodnie z treścią art. 221 § 1 k.p. pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wskazanych w art. 221 § 1 k.p., jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji oraz do prawidłowego realizowania wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy będącej podstawą zatrudnienia.

10. Podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych, niewskazanych w art. 22 ¹ § 1 k.p., jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość wzięcia udziału w rekrutacji. Nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia. W przypadku jednak, jeżeli dane takie zostaną przez Panią/Pana umieszczone w dokumentach aplikacyjnych, a dokumenty te nie będą zawierały Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie, dokumenty te nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz będą usuwane.

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

Ja niżej podpisany ………………………………., oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną Muzeum Historycznego Miasta Krakowa,  umieszczoną w ogłoszeniu Muzeum o wolnym miejscu pracy na stanowisku asystent muzealny w Oddziale Thesaurus Cracoviensis i akceptuję jej treść.

Jednocześnie:

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niewskazanych w art.22¹ §1 k.p., a umieszczonych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celach związanych z rekrutacją na stanowisko asystent muzealny w Oddziale Thesaurus Cracoviensis, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi regulującymi ochronę danych osobowych, w tym zgodnie z RODO1.

 

                                                                  ______________________________________

data i podpis (imię i nazwisko) kandydata

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celach związanych z przyszłą rekrutacją prowadzoną przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie na takie same lub podobne stanowiska pracy2..                                                                                                         

                                                                  ______________________________________

data i podpis (imię i nazwisko) kandydata

1 – dokumenty aplikacyjne  zawierające dane niewskazane w art. 221 k.p., do których należy m.in. lub adres e-mail lub telefon nie są obowiązkowe, ale brak podania tych danych uniemożliwi skontaktowanie się kandydatem

2  – zgoda fakultatywna – w przypadku jej nie wyrażenia proszę zostawić pozostawić bez podpisu.

czarno-białe logo Muzeum Krakowa

Więcej informacji na www.muzeumkrakowa.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Pod naszym patronatem

KAPELE I MUZYKANCI – CO W POLSKI...

ZAPRASZAMY na wystawę unikalnej kolekcji polskiej rzeźby ludowej. Muzyka towar...

Małopolski Piknik Archeologiczny

Małopolski Piknik Archeologiczny to cykliczna impreza plenerowa organizowana pr...

Biblioteka w muzeum (i nie tylko)

Moduł biblioteczny w systemie Muzeo jest dedykowany do zarządzania zbiorami ksi...

Aurora w mroku

Aurora w mroku to pierwsza z serii powieści o Aurorze Scalv...

MŁODE ZAKOPANE

Przegląd zakopiańskiej sztuki współczesnej, pierwsza edycja 2024. Wernisaż -...