czwartek, 23 maja, 2024

Oferta pracy dla specjalisty ds. płac

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

w dniu 07.03.2024 r.

ogłasza nabór na wolne stanowisko: specjalista ds. płac (1 etat)

w Dziale Księgowości

Nazwa instytucji: Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

Nazwa stanowiska: specjalista ds. płac (1 etat)

Miejsce pracy: Łódź

Termin składania aplikacji: do 22.03.2024 r.

Planowany termin zatrudnienia w instytucji: kwiecień 2024 r.

(termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru)

Forma zatrudnienia: pełen etat, umowa o pracę na okres próbny, w perspektywie umowa na czas określony lub nieokreślony.

Podstawowe obowiązki:

 • sporządzanie list płac na podstawie posiadanych dokumentów, zgodnie z obowiązującymi zasadami przy użyciu obowiązującego w jednostce programu komputerowego;
 • naliczanie wynagrodzeń za czas nieobecności zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • naliczanie i odprowadzanie  składek do ZUS i na Fundusz Pracy, sporządzanie deklaracji do ZUS oraz czuwanie nad prawidłowością rozliczeń z ZUS;
 • obliczanie i pobieranie w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, dokonywanie rocznego rozliczenia podatku oraz sporządzanie deklaracji podatku dla podatnika i Urzędu Skarbowego;
 • przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy do właściwego Urzędu Skarbowego i czuwanie nad prawidłowością rozliczeń z Urzędem Skarbowym;
 • rozliczanie i prowadzenie ewidencji wypłaconych umów zleceń  oraz umów o dzieło, sprawdzenie ich pod względem formalnym i rachunkowym oraz dokonywanie potrąceń podatku dochodowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • wystawianie pracownikom zaświadczeń o wysokości zarobków na żądanie pracowników, prowadzenie spraw komorniczych, ewidencja pożyczek z ZFŚS;
 • rozliczanie poleceń wyjazdu służbowego pracowników, weryfikacja pod względem formalnym i rachunkowym;
 • zastępowanie kasjera w razie jego nieobecności w zakresie prowadzenia kasy głównej i dokonywania przelewów;
 • inne bieżące prace pomocnicze z zakresu księgowości oraz archiwizacja dokumentów.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub średnie;
 • Znajomość przepisów dotyczących naliczania wynagrodzeń w tym: kodeksu pracy, o systemie ubezpieczeń społecznych, o podatku dochodowym od osób fizycznych, o świadczeniach z tytułu choroby i macierzyństwa, rozliczania podróży służbowych;
 • obsługa systemów kadrowo-płacowych, systemów obsługujących płatnika składek i podatków, PFRON;
 • znajomość zagadnień księgowych związanych z rozliczaniem wynagrodzeń.

Wymagania dodatkowe (fakultatywne):

 • umiejętność analizowania i uzgadniania kont księgowych.

Oferujemy:

 • pracę w zaangażowanym i zmotywowanym zespole;
 • świadczenia socjalne np. dofinansowanie do wypoczynku;
 • dodatek za wieloletnią pracę;
 • możliwość dofinansowania studiów podyplomowych;
 • system premii i nagród uznaniowych;
 • legitymacja służbowa przysługująca pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
 • możliwość rozwoju zawodowego, w tym szkolenia.

Sposób aplikacji:

 1. Wymagane dokumenty:

list motywacyjny (kandydatka/kandydat jest zobowiązana/-y do sporządzenia dokumentu w języku polskim);

CV (kandydatka/kandydat jest zobowiązana/-y do sporządzenia dokumentu w języku polskim);

 • Na dokumentach aplikacyjnych należy umieścić dopisek:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na ww. stanowisko przez Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi zgodnie  z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

Procedura naboru:

 1. Procedura naboru odbywa się w dwóch etapach:

I etap – polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji. 

II etap – ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji oraz rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatkami/kandydatami. 

Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszone tylko wybrane osoby w ramach I etapu rekrutacji.

 • Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
 • Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
 • Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatkami/kandydatami.
 • Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo niewybrania żadnej/-go z kandydatek/kandydatów. Kandydatki/kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie.
 • Aplikacje złożone w innej formie niż elektroniczna nie będą uwzględniane.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach prowadzonej rekrutacji:

 1. Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi z siedzibą w Łodzi, informuje, iż będzie Administratorem Danych Osobowych osób biorących udział w rekrutacji.
 2. Dane identyfikacyjne kandydatek/kandydatów będą przetwarzane celem realizacji procedury rekrutacji na podstawie otrzymanych zgód uczestników procedury.
 3. Dane osobowe kandydatek/kandydatów będą przechowywane do zakończenia rekrutacji. 
 4. Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi informuje, iż gromadzone dane osobowe w ramach procedury rekrutacji nie będą przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 5. Jednocześnie informujemy, iż Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi od 25.05.2018 r. wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można  się skontaktować w sprawach ochrony i realizacji swoich praw w zakresie danych osobowych. Email kontaktowy: inspektor.ido@maie.lodz.pl.
 6. Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi informuje, iż w związku z przechowywanymi danymi osobowymi kandydatek/kandydatów do pracy w ramach prowadzonej procedury rekrutacji, osobom tym przysługuje:
  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  prawo do usunięcia danych;
  ograniczenia przetwarzania danych;
  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  prawo do przenoszenia danych;
  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  – prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  Dyrektor

Muzeum Archeologicznego
  i Etnograficznego w Łodzi

 dr Dominik Kacper Płaza

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Pod naszym patronatem

Całe piękno świata

Poruszająca opowieść strażnika Metropolitan Museum of Art o sztuce i życiu. ...

WIKTORIA DUBOWIK / MALARSTWO, BATIK

Zapraszamy serdecznie na wernisaż malarstwa ukraińskiej artystki Wiktorii Dubow...

Nie połamać języka!!!

Już w piątek tłumaczka i filolog Beata Bednarowska będzie gościła w Poznaniu. ...

Chłop-niewolnik? Katalog wystawy

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie Ul. Dwo...

OTWARCIE SEZONU LETNIEGO W SZYMBARSKIM...

28 kwietnia 2024 Skansen w Szymbarku Rejestracja Zapraszamy w niedziel...