czwartek, 23 maja, 2024

Przetarg na wynajem lokali użytkowych – hotel, karczma, kawiarnia, pokoje gościnne, recepcja, wiata

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 56, 33 – 300 Nowy Sącz

ogłasza przetarg cywilnoprawny, nieograniczony, ofertowy na wynajem
lokali użytkowych o łącznej powierzchni 1172,20 wraz z wyposażeniem położonych
w obiektach Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu przy ul. Lwowskiej 226 tj.

a)     budynek karczmy regionalnej wraz z pokojami gościnnymi usytuowanymi na drugim poziomie karczmy o łącznej powierzchni 674,77 m2,

b)     kawiarnia wraz zapleczem na pierwszym poziomie w budynku Ratusza o łącznej powierzchni 90,67m2,

c)     pokoje gościnne usytuowane na trzecim poziomie w Ratuszu o powierzchni 260,30m2

d)     zaplecze recepcyjne na pierwszym poziomie w Ratuszu o powierzchni 17,96 m2,

e)     drewniana wiata/weranda przylegającą do budynku karczmy o łącznej powierzchni 128,90 m2.

Przedmiot najmu jest przeznaczony na ściśle określoną działalność gospodarczą związaną
z prowadzeniem karczmy regionalnej, kawiarni i pokoi gościnnych. Szczegółowy opis lokali znajduje się w załączniku nr 3 do wzoru umowy najmu.

Przedmiotem przetargu jest ryczałtowa cena netto czynszu za najem lokali miesięcznie.

Cena wywoławcza ryczałtowa czynszu netto za najem lokali wynosi łącznie: 14.346,95, tj. cena lokalu a), b), c), d) wynosi 14.089,95 zł netto miesięcznie (1043,70 m2 x 13,50 zł/m2) i lokalu e) wynosi 257,00 zł netto miesięcznie (128,90 m2 x 2,00 zł/m2).

Uwzględniając tzw. sezonowość prowadzonej działalności Wynajmujący, na wniosek Najemcy, dopuszcza możliwość zróżnicowania wysokości czynszu w poszczególnych miesiącach przy utrzymaniu, że średniorocznie czynsz za jeden miesiąc będzie równy cenie zaoferowanej przez Oferenta w niniejszym postępowaniu.

Oprócz czynszu Najemca będzie pokrywał:
opłaty niezależne od Wynajmującego związane z eksploatacją przedmiotu najmu a to:

– koszty centralnego ogrzewania według miesięcznej stawki ryczałtowej, która na dzień ogłoszenia przetargu wynosi 5,00 netto/1 m2 pow. użytkowej 1034,06 m2 (bez powierzchni chłodni wynoszącej 9,64 m2), tj. łącznie 5.170,30 zł netto + należny podatek VAT miesięcznie,

– koszty podgrzania ciepłej wody 45 zł netto/1 m3 (ilość zużycia w m3 wg wskazań podliczników),

Ciepło do obiektów dostarczane jest z kotłowni gazowej Miasteczka Galicyjskiego. Stawki nośników ciepła skalkulowane zostały w oparciu o zużycie gazu oraz aktualnie obowiązujące ceny tego paliwa. Poziom kosztów nośników ciepła jest monitorowany na bieżąco.

– koszty energii elektrycznej, wody i ścieków – wg wskazań podliczników,

Należy zaznaczyć, że ceny dostaw energii elektrycznej zużywane przez najemcę mogą być warunkowane tym jaką wiodącą działalność ma on zarejestrowaną oraz jakie złoży oświadczenia do wiadomości Muzeum lub bezpośrednio do dostawcy mediów.

– koszty wywozu nieczystości zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

– koszt używania telefonu nr 18 4416361 karczma, 18 4416390 recepcja hotelowa, na podstawie faktury operatora (Orange Polska S.A.)

 Pisemny przetarg ofertowy odbędzie się w dniu 26.01.2024 r. o godzinie 10.00 w siedzibie zamawiającego tj. w Muzeum Okręgowym w Nowym  Sączu  przy ul. Jagiellońskiej 56.

Oferty w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach nie identyfikujących oferenta, należy składać w terminie do 25.01.2024 roku do godziny 14.00 w siedzibie Zamawiającego
tj. Muzeum Okręgowym w Nowym  Sączu  przy ul. Jagiellońskiej 56 – sekretariat.

Oferty złożone po upływie terminu przewidzianego na składanie ofert nie będą przyjmowane. Niedopuszczalna jest zmiana w ofertach już złożonych.

Wadium, z dopiskiem „Przetarg na lokale karczmy regionalnej, pokoi gościnnych i kawiarni Miasteczko Galicyjskie” w wysokości 17.646,75 należy wpłacić do dnia 25.01.2024 r. do godz. 14.00 przelewem na konto Wynajmującego Santander Bank Polska SA o Nowy Sącz nr 40 1500 1559 1215 5000 8864 0000.

Umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze stron za czteromiesięcznym okresem wypowiedzenia przypadającym na koniec miesiąca kalendarzowego.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu w terminie do 30 dni od   daty zakończenia przetargu, po uprzednim wpłaceniu kaucji zabezpieczającej należności Wynajmującego, w wysokości czynszu brutto – za dwa pełne okresy płatności – wg. stawki oferowanej w przetargu. Zawarcie umowy z podmiotem, który wygrał przetarg następuje pod warunkiem, że podmiot ten nie posiada żadnych wymagalnych (przeterminowanych) zobowiązań wobec Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu w dacie planowanego podpisania umowy najmu po rozstrzygniętym przetargu.

W przypadku gdy wygrywający przetarg nie dokona wpłaty kaucji, lub nie zawrze umowy
w wyznaczonym terminie, wpłacone wadium przepada i ogłasza się ponowny przetarg. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się w terminie niezwłocznym licząc od dnia przetargu.

Wygrywa oferent oferujący najwyższą cenę ryczałtową za najem lokali.

Przetarg jest prowadzony w oparciu o „Regulamin przetargu na najem lokali użytkowych
w budynkach stanowiących własność Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu – oddział Miasteczko Galicyjskie”.

Ogłaszający ma prawo uznania, bez podania przyczyny, że przetarg nie dał rezultatu. Przetarg może być odwołany bez podania przyczyny lub unieważniony w każdym momencie. Unieważnienie przetargu nie wymaga uzasadnienia.

 Lokale można oglądać od 10.01.2024 r. w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00, po uprzednim umówieniu terminu.

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela: Małgorzata Łukasik-Kogut i Anna Hojnor  (tel. 18 444 35 71)

 Ogłoszenie, regulamin przetargu oraz wzór przyszłej umowy najmu można pobrać ze strony internetowej Muzeum Okręgowego www.muzeum.sacz.pl albo w biurze administracji Miasteczka Galicyjskiego, Nowy Sącz, ul. Lwowska 226.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Pod naszym patronatem

Całe piękno świata

Poruszająca opowieść strażnika Metropolitan Museum of Art o sztuce i życiu. ...

WIKTORIA DUBOWIK / MALARSTWO, BATIK

Zapraszamy serdecznie na wernisaż malarstwa ukraińskiej artystki Wiktorii Dubow...

Nie połamać języka!!!

Już w piątek tłumaczka i filolog Beata Bednarowska będzie gościła w Poznaniu. ...

Chłop-niewolnik? Katalog wystawy

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie Ul. Dwo...

OTWARCIE SEZONU LETNIEGO W SZYMBARSKIM...

28 kwietnia 2024 Skansen w Szymbarku Rejestracja Zapraszamy w niedziel...