poniedziałek, 20 maja, 2024

Dyrektor Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko: Dyrektor Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.

 • Zadania realizowane przez Dyrektora Muzeum:
  • podejmowanie niezbędnych działań w sferze organizacyjnej i merytorycznej zmierzających do funkcjonowania Muzeum na najwyższym poziomie;
  • kierownictwo w sprawach naukowo-badawczych, edukacyjnych, organizacyjnych i administracyjno-finansowych;
  • nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum;
  • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Muzeum oraz wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy;
  • sprawowanie nadzoru nad pracą komórek organizacyjnych i stanowisk pracy w Muzeum;
  • przestrzeganie dyscypliny finansowej;
  • stworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Muzeum;
  • stworzenie prawidłowego zabezpieczenia i ochrony mienia Muzeum w tym muzealiów;
  • wydawanie w obowiązującym trybie zarządzeń, regulaminów i innych aktów wewnętrznych;
  • przedstawienie właściwym instytucjom i organizacjom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych.
 • Wymagane kwalifikacje kandydatów:
  • wykształcenie wyższe;
  • doświadczenie zawodowe w pracy związanej z działalnością kulturalną;
  • udokumentowane: co najmniej 3 – letni staż pracy na stanowisku kierowniczym / prowadzenie przez co najmniej 3 lata własnej działalności gospodarczej związanej z działalnością kulturalną.
 • Wymagane umiejętności i kompetencje kandydatów:
  • doświadczenie w zarządzaniu zespołem;
  • znajomość problematyki związanej z funkcjonowaniem muzeum, w tym przepisów prawnych dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, finansów publicznych, muzeów oraz przepisów prawa pracy;
  • znajomość tematyki związanej z pozyskiwaniem środków finansowych i realizacji projektów kulturalnych ze źródeł pozabudżetowych.
 • Wymogi formalne kandydatów:
  • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
  • brak przeciwwskazań zdrowotnych niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
  • niekaralność prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa
   w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289).
 • Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
  • pisemne zgłoszenie do konkursu wraz z uzasadnieniem do kandydowania na stanowisko Dyrektora Muzeum, opatrzone własnoręcznym podpisem;
  • autorski program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Muzeum, o objętości około 10 stron, opatrzony własnoręcznym podpisem;
  • życiorys z opisem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej, opatrzony własnoręcznym podpisem;
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, opatrzone własnoręcznym podpisem;
  • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej, np. świadectw pracy, zaświadczeń potwierdzających staż pracy, umów cywilnoprawnych, aktualnego wypisu z rejestru CEIDG, opatrzone własnoręcznym podpisem;
  • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w pracy związanej z działalnością kulturalną, np. zaświadczenia, świadectwa pracy, zakresy czynności, opatrzone własnoręcznym podpisem;
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym (w przypadku dołączenia orzeczenia lekarskiego wydanego przez uprawnionego lekarza medycyny pracy na badania wstępne/okresowe/kontrolne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym – ważne przez co najmniej miesiąc od daty rozpatrzenia ofert konkursowych);
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Dokumenty należy składać do 17 grudnia 2021 r.

Pełna oferta pracy na stronie BIP Samorządu Województwa Mazowieckiego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Pod naszym patronatem

Całe piękno świata

Poruszająca opowieść strażnika Metropolitan Museum of Art o sztuce i życiu. ...

WIKTORIA DUBOWIK / MALARSTWO, BATIK

Zapraszamy serdecznie na wernisaż malarstwa ukraińskiej artystki Wiktorii Dubow...

Nie połamać języka!!!

Już w piątek tłumaczka i filolog Beata Bednarowska będzie gościła w Poznaniu. ...

Chłop-niewolnik? Katalog wystawy

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie Ul. Dwo...

OTWARCIE SEZONU LETNIEGO W SZYMBARSKIM...

28 kwietnia 2024 Skansen w Szymbarku Rejestracja Zapraszamy w niedziel...