środa, 17 kwietnia, 2024

Dyrektor Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.

Przed odpowiedzią na ogłoszenie, uprzejma prośba o zapoznanie się pełną treścią ogłoszenia na stronie internetowej: https://mazovia.pl/pl/bip/oferty_pracy/oferty-pracy-na-kierownikow-wojewodzkich-samorzadowych-jednostek-organizacyjnych/ogloszenie-o-naborze-nr-211192024-z-2024-02-05-w-panstwowym-muzeum-etnograficznego-w-warszawie.html

Zadania realizowane przez Dyrektora Muzeum:

1) kierowanie sprawami związanymi z działalnością statutową i administracyjną Muzeum,
2) podejmowanie działań w sferze organizacyjnej i merytorycznej, zmierzających do funkcjonowania Muzeum na najwyższym poziomie,
3) kierowanie sprawami naukowo-badawczymi, edukacyjnymi, organizacyjnymi i administracyjno-finansowymi,
4) sprawowanie nadzoru nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum,
5) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym zabezpieczeniem i ochroną mienia Muzeum,
6) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej,
7) wydawanie zarządzeń, regulaminów i innych aktów wewnętrznych Muzeum,
8) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Muzeum oraz wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy,
9) przedstawianie Zarządowi Województwa Mazowieckiego oraz właściwym instytucjom planów rzeczowych i finansowych oraz sprawozdań i wniosków inwestycyjnych.

Wymagania kwalifikacyjne kandydatów:

1) wykształcenie wyższe magisterskie,
2) udokumentowane minimum 3-letnie doświadczenie:
a) na stanowisku kierowniczym w obszarze działalności muzealnej bądź kulturalnej, lub
b) zarządzaniu instytucją kultury lub podmiotem prowadzącym działalność muzealniczą bądź kulturalną oraz jej/jego pracownikami, lub
c) w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej związanej z działalnością muzealniczą bądź kulturalną.
Wymagane umiejętności i kompetencje kandydatów:
1) doświadczenie w zarządzaniu zespołem,
2) znajomość problematyki związanej z funkcjonowaniem muzeum, w tym przepisów prawnych dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, finansów publicznych, muzeów oraz przepisów prawa pracy,
3) znajomości tematyki związanej z pozyskiwaniem środków finansowych i realizacji projektów kulturalnych ze źródeł pozabudżetowych.
Wymogi formalne kandydatów:
1) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z praw publicznych,
2) brak przeciwskazań zdrowotnych niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
3) niekaralność prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 104),
5) w przypadku cudzoziemca – znajomość języka polskiego poświadczona na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672, z późn. zm.), lub ukończone studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: pisemne zgłoszenie do konkursu wraz z uzasadnieniem kandydowania na stanowisko Dyrektora Muzeum, opatrzone własnoręcznym podpisem; autorski program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Muzeum,o objętości około 15 stron, opatrzony własnoręcznym podpisem; życiorys z opisem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej, opatrzony własnoręcznym podpisem; kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, opatrzone własnoręcznym podpisem; kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, o którym mowa w pkt 1 ppkt 2, tj. świadectw pracy, zaświadczeń potwierdzających staż pracy, umów cywilnoprawnych, aktualnego wypisu z CEIDG, opatrzone własnoręcznym podpisem; zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym(w przypadku dołączenia orzeczenia lekarskiego wydanego przez uprawnionego lekarza medycyny pracy na badania wstępne/okresowe/kontrolne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym–ważne przez co najmniej miesiąc od daty rozpatrzenia ofert konkursowych); oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych; oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych; w przypadku cudzoziemca poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka angielskiego.

Dokumenty należy składać do 11 marca 2024 r.

Pełna oferta pracy na stronie BIP Samorządu Województwa Mazowieckiego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Pod naszym patronatem

Festyn Zielonoświątkowy – 19.05....

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie zaprasza n...

Rijksmuseum w Amsterdamie

Kolejny świetnie wydany album pod naszym patronatem! Cieszymy się i polecamy! ...

Wiosna Jazzowa Zakopane 2024

PROLOGAMI MUZYCZNYMI W KLUBOKAWIARNI STACJI KULTURA W ZAKOPANEM ZAPRASZAMY NA J...

Prolog United Europe Jazz Festiwal ...

Miasto Zakopane oraz Zakopiańskie Centrum Kultury serdecznie zapraszają do Klub...

ŁEMKOWSKO – POGÓRZAŃSKI JARMARK ...

Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach - oddział Zagroda Maziarska ...